Моделювання геологічних процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ХОМ’ЯК М. М.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛГм-11доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Дисципліна “Моделювання геологічних процесів” служить для ознайомлення та оволодіння основними теоретичними засадами моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища, теоретичними основами опису полів напружень і деформацій в рамках механіки суцільних середовищ, прямими та оберненими задачами моделювання геодинамічних процесів і тектонофізики.

Структурно дисципліну складено з трьох змістових модулів “Напруження в гірських породах”, “Параметри деформації гірських порід” та “Моделювання геомеханічних параметрів порід та гірських масивів”, що закінчуються контрольним (модульним) тестуванням кожен. На протязі семестру студент в рамках часу, відведеного на самостійну роботу, виконує також самостійні завдання (у вигляді задач до тем), яке дає змогу повніше виявити практичні знання та вміння щодо методів моделювання геофізичних параметрів геологічного середовища.

Рекомендована література

Базова

  1.  Хом’як М.М., Хом’як Л.М. Курс лекцій з основ тектонофізики. 120 с. – Режим доступу: \\GEOF-NEW\\Server-new\lections\3\Tectonophisics\TeorOsnovyStruAn-LecALL.doc.
  2. Гинтов О. Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры / О. Б. Гинтов. – Киев : Феникс, 2005. – 572 c.
  3. Тёркот Д. Геодинамика: геологические приложения физики сплошных сред. Ч. 2 / Д. Тёркот, Дж. Шуберт : пер. с англ. — М. : Мир, 1985. — 360 c.

Допоміжна

  1. Заика-Новацкий В.С., Казаков А.Н. Структурный анализ и основы структурной геологии. —Киев, Выща школа,1989.
  2. Гзовский М.В. Основы тектонофизики.—М., Наука,1975.
  3. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование. —М., Недра, 1973
  4. Белоусов В.В. Основы геотектоники. — М., Недра, 1989.

Силабус: Моделювання геологічних процесів

Завантажити силабус