ХОМ’ЯК Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-42

Електронна пошта: mykola.khomyak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

1.Контактні задачі механіки композитів та неоднорідних середовищ
2.Математичне моделювання в геології і геофізиці
3.Теорія і практика методу скінченних елементів
4.Об’єктно-орієнтоване програмування складних обчислювальних алгоритмів; мова C++, С#, Visual Basic.

Курси

Вибрані публікації

  1. Фурман В. Довга арифметика в EXCEL. IIІ. Розв’язування СЛАР для тестових задач скінченно-елементного моделювання / В. Фурман, М. Хом’як, Я. Марко // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип.12. – С. 39–48 Режим доступу: http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=12&numart=8.
  2. Fourman V. Finite element modeling of sedimentary basin with thrust structures / V.Fourman, L. Khomyak, M. Khomyak // Electronics and information technologies. – 2020. – Issue. 13. – P. 88–95. Режим доступу: http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=13&numart=9.
  3. Khomyak L. M. Numerical simulation of sedimentary basin compression and thrust structures formation / L. Khomyak, M. Khomyak, V. Fourman // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 8-15.
  4. Фурман В. Геофізичні дослідження у Львівському національному університеті ім. І. Франка та здобутки кафедри фізики Землі / В. Фурман, Р. Вовченко, М. Хом’як // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 3-10.
  5. Хом’як М. Методика розширеної білінійної інтерполяції табличних даних: застосування для аналізу кутових величин / М. Хом’як, В. Фурман // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 25-34.
  6. Дробенко Б. Комп’ютерне моделювання процесів деформування складних конструкцій ракетно-космічної техніки / Богдан Дробенко, Михайло Марчук, Микола Хом’як[та ін.] // Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції та міні-симпозіумів / за заг. ред. Р.М. Кушніра і Ю. В. Токового. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2021. – с. 47–48. – Режим доступу до ресурсу: http://iapmm.lviv.ua/cpt2021/materials/C01.16.pdf.
  7. Марчук М. Ефективні термопружні модулі дискретних композиційних шарів у рамках моделі ортотропного матеріалу / Михайло Марчук, Володимир Харченко, Микола Хом’як, Віра Пакош // Сучасні проблеми термомеханіки – 2021: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції та міні-симпозіумів / за заг. ред. Р.М.Кушніра і Ю. В. Токового. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. – 2021. – с. 141–142. – Режим доступу до ресурсу: http://iapmm.lviv.ua/cpt2021/materials/C02.25.pdf.

Біографія

Народився 1 січня 1966 року в с. Галичани Горохівського району на Волині. В 1983 році закінчив Лобачівську середню школу цього ж району і поступив на факультет прикладної математики Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 1990 році. З 1990 по 1993 роки — навчання в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки і математики НАН України за спеціальністю 01. 02. 04 — “Механіка деформівного твердого тіла”. З 1993 до 2000 року працював на інженерних посадах в цьому ж інституті та на Львівському автобусному заводі. В 2000 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук на тему: “Розв’язування контактних задач шаруватих пластин і оболонок на базі уточнених моделей методом скінченних елементів”. З 2000 року працює на кафедрі фізики Землі геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Веде цикл дисциплін, що стосуються комп’ютерної обробки даних та моделювання. Має понад 30 наукових публікацій. У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!