ХОМ’ЯК Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-42

Наукові інтереси

1.Контактні задачі механіки композитів та неоднорідних середовищ
2.Математичне моделювання в геології і геофізиці
3.Теорія і практика методу скінченних елементів
4.Об’єктно-орієнтоване програмування складних обчислювальних алгоритмів; мова C++, С#, Visual Basic.

Курси

Вибрані публікації

1. Фурман В. В. Методика комплексного аналізу деформацій та напружень скінченно-елементних моделей насувоутворення / В. В. Фурман, М. М. Хом’як, Л. М. Хом’як // Геодинаміка. – 2008. – № 1(7). – С. 116–127.
2. Marchuk M. V. Hermitian splines as basis functions of the finite-element method for plotting stress trajectories / M. V. Marchuk and M. M. Khomyak // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 168, No. 5 / August 2010. – P. 673-687. – DOI: 10.1007/s10958-010-0018-7.
3. Фурман В. Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі/В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – № 1. – С. 229-240.3.
4. Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового ком¬плексу в зоні субдукції та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2013. – № 1(14).– С. 142–153.
5. Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2014. – № 1(15).– С. 58–71.

Біографія

Народився 1 січня 1966 року в с. Галичани Горохівського району на Волині. В 1983 році закінчив Лобачівську середню школу цього ж району і поступив на факультет прикладної математики Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 1990 році. З 1990 по 1993 роки — навчання в аспірантурі при Інституті прикладних проблем механіки і математики НАН України за спеціальністю 01. 02. 04 — “Механіка деформівного твердого тіла”. З 1993 до 2000 року працював на інженерних посадах в цьому ж інституті та на Львівському автобусному заводі. В 2000 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук на тему: “Розв’язування контактних задач шаруватих пластин і оболонок на базі уточнених моделей методом скінченних елементів”. З 2000 року працює на кафедрі фізики Землі геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Веде цикл дисциплін, що стосуються комп’ютерної обробки даних та моделювання. Має понад 30 наукових публікацій. У 2005 році отримав вчене звання доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!