Методи палеонтологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ГОЦАНЮК Г. І.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛГм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення еволюції життя на Землі та розвиток різних палеоекосистем у просторі та часі. Предметом навчальної дисципліни є скам’янілі рештки з вмісних порі, які існували в геологічному минулому. Головними методами вивчення яких є морфолого-порівняльний та філогенетичний за допомогою яких зможуть діагностувати рештки викопних організмів та відносний вік порід. У курсі є акцент на головні групи морських безхребетних організмів, які є породотворними та ортостостратиграфічними. На лабораторних заняттях здобувачінабуваютьнавичкипрепарування палеонтологічного матеріалу, зокрема механічному і хімічному та є акцент на проблемні питання певних груп фауни. Завершується курс розглядом методів спеціального фотографування і виготовлення рисунків для палеонтологічних публікацій у фахових виданнях.

Рекомендована література

  1. Андрєєва-Григорович А.С., Медвєдєва Х.В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від найпростіших до членистоногих (Ч.1). Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від молюсків до півхордових (Ч. 2) : Текст лекцій. Ч. 1, 2. – Львів, 1999. – 78, 81 с.
  2. П.Ф. Гожик Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ.– 2014.
  3. Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: М-ли міжн. наук. конф. та XL сесії УПТ НАН України, присвячених пам’яті акад. НАН України П. Ф. Гожика. Київ, 2021.
  4. Гожика П.Ф. Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів / – К., – 2012.

5 Проблеми стратиграфії ї кореляції фанерозойських відкладів / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008, 2011;

  1. Гоцанюк Г.І., Узіюк В.І., Іваніна А.В., та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
  2. Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч.1. Палеонтологія у схемах, рисунках і таблицях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
  3. Гриценко В.П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с.
  4. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
  5. Савельєв О.Г., Олійник М.О., Янущенко Д.В. Палеонтологічні дослідження: методичні рекомендації. – Запоріжжя, 2019. – 40 с., іл.
  6. Encyclopedia of Geology. A-E. Elsevier Academic press, Oxford, 2005, т.1– 633 р.; т.2 – 541; 3–645; 4–687.

12. The Geologic Time Scale 2012 [Text]/F. M. Gradstein, J. G. Ogg, M. D. Schmitz, G. M. Ogg (eds.). Amsterdam et al.: Elsevier, 2012. – Vol. 1, 2. XVIII+1144 p.

Силабус: Методи палеонтологічних досліджень

Завантажити силабус