ГОЦАНЮК Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, заступник декана геологічного факультету з навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

палеонтологія, стратиграфія, палеонтологічне обґрунтуванням віку, стратифікація та кореляція юрських відкладів Українських Карпат, монографічне вивчення головоногих молюсків , геологія Пенінської зони Українських Карпат, детальна біостратиграфія, палеогеографія та історія геологічного розвитку Карпатського регіону, біостратиграфічний поділ і кореляція юрських нафто-газоносних відкладів Українських Карпат.

Курси

Вибрані публікації

Більше 120 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких :

 Монографія

 1. П.Ф. Гожик, В.М. Семененко, Н.В. Маслун, В.І. Полєтаєв, М.М. Іванік, Т.П. Міхницька, В.Я. Веліканов, В.Г. Мельничук, Л.І. Константиненко, В.В. Кир’янов, П.Д. Цегельнюк, О.Ю. Котляр, О.І. Берченко, М.В. Вдовенко, В.Ф. Шульга, Т.І. Немировська, О.К. Щоголєв, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко, Д.М. П’яткова, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, Л.М. Якушин, О.В. Анікеєва, О.Д. Веклич, М.Г. Приходько, Я.М. Тузяк, Л.М. Матлай, Ю.Б. Доротяк, І.В. Шайнога, Ю.В. Клименко, Г.І. Гоцанюк. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / від. ред. П.Ф. Гожик, Київ: Логос, 2013. – 638 с.

 Навчально-методичні посібники

 1. Г.І. Гоцанюк, А. В. Іваніна, Я. М. Тузяк, В. І. Узіюк, І. В. Шайнога, Визначник решток палеоорганізмів: Навч.-метод. посібн. /– Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 120 с. Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Vyznachnyk-reshtok-davnikh-orhanizmiv_2007-1.pdf
 2.  Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (у схемах, рисунках і таблицях). Навчально-методичний посібник Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017 310 ст.

Статті, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та у фахових виданнях України: 

 1.  Гоцанюк Г. Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2016. Вип. 30 С. 149158 
 2. Гоцанюк Г. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Проблеми геології фанерозою України/ Галина Гоцанюк // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2017. Вип. 31. С. 138140.  
 3. Гоцанюк Г. Іваніна Антоніна Валентинівна (до 60-річчя від дня народження) / Галина Гоцанюк // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2017. Вип. 31. С. 141144.  
 4. Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (у схемах, рисунках і таблицях). Навчально-методичний посібник Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017 310 ст.
 5. Гоцанюк Г. Палеоекологічна характеристика міоценових баранівських верств Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г.Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // ХХХVIІІ сесія Палеонтологічного товариства НАН України “40 років Палеонтологічному товариству України”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. –  Київ.– 2017. – С. 147–149 
 6. Гоцанюк Г. Літолого-палеонтологічна характеристика унікального місцезнаходження міоценової біоти в парку Знесіння, м. Львів / А. Іваніна, Г. Гоцанюк, О. Підлісна, Г.Спільник, Г. Салінська, // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: матеріали Міжнародного геологічного форуму (19-24 червня 2017 року, м. Одеса).  К.: УкрДГРІ, 2017. – С. 149153. 
 7. Гоцанюк Г. Стратиграфічне поширення амонітів у середньоюрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат / Г. Гоцанюк, А. Черняк // Проблеми фанерозою України: матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 2017. С. 23–24. 
 8. Гоцанюк Г. Палеонтологічне обґрунтування розмежування перспективних у нафтогазоносному відношенні юрських відкладів Переддобрудзького прогину і зіставлення їх із одновіковими утвореннями Передкарпатського прогину / Р. Лещух, Б. Полухтович, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, І. Шайнога // Проблеми фанерозою України: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. 2017. С. 8–13. 
 9. Гоцанюк Г. Міоценова біота як геотуристичний об’єкт регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів) / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Підлісна О. // Геотуризм: практика і досвід: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 2628 квітня, 2018, Львів. Львів: Каменяр, 2018. С. 5456.  
 10. Гоцанюк Г. І. Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) / Іваніна А. В., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г.,  Підлісна О. // Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. 2018. № 26 (1). С. 5063. doi: 10.15421/111806. 
 11. Гоцанюк Г. IX Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми геології фанерозою України” / Гоцанюк Г. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2018. Вип. 32. С. 13032. 
 12. Гоцанюк Г. Геотуристичні маршрути регіональним ландшафтним паpком “Знесіння” (Львів) / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Н. Чучман, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2018. Вип. 32. С.5462. 
 13. Гоцанюк Г. Систематизація і стислий огляд геотуристичних об’єктів міста Львова / А. Іваніна, У. Борняк, Г. Гоцанюк, І. Шайнога // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2019. Вип. 33. С. 60–77.  
 14. Гоцанюк Г. Геотуристична стежка у регіональному ландшафтному паpку “Знесіння” (Львів) / Іваніна А., О. Підлісна, Г. Гоцанюк, Ю. Зінько, Н. Чучман // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи: збірник статей Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю. Ч. 2. Львів, 2019. С. 6070. 
 15. Гоцанюк Г. Стратиграфічне поширення головоногих молюсків у юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат / Г. Гоцанюк // ХХХIХ сесія Палеонтологічного товариства НАН України “Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину ”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. –  Київ.– 2019. – С. 33–34. 
 16. Гоцанюк Г. 95 років кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені І. Франка / А. Іваніна, Р. Лещух, Г. Гоцанюк, І. Шайнога, А. Данилів, І. Мар’яш // Проблеми фанерозою України: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції. 2019. С. 36.  
 17. Гоцанюк Г. І. X Всеукраїнська конференція Проблеми геології фанерозою України / Г. І. Гоцанюк // Вісник НТШ. Сер. геол. – 2019. – Вип. 62. – С. 116. 
 18. Гоцанюк Г. Палеонтологічне обґрунтування віку нижньоюрських відкладів Приборжавського кар’єру / Г. Гоцанюк // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 17-18. 
 19. Гоцанюк Г. 115 років Палеонтологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка (історія, цінність колекцій та перспективи в популяризації геолого-палеонтологічних знань) / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, А. Данилів // Палеон. зб. 2020. № 52. С. 88–96. 
 20. Гоцанюк Г. Пам’яті Петра Феодосійовича Гожика / Г. Гоцанюк, P. Лещух // Палеон. зб. 2020. № 52. С. 97–100. 
 21.  Hotsanyk H. I. Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine) / A. V. Ivanina, U. I. Bornyak, H. I. Hotsanyk, I. V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. N 29 (3). P.447459. doi:https://doi.org/10.15421/112040 
 22. Гоцанюк Г. Палеонтологічному музею у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 115 років / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, А. Данилів, Р. Лещух, І. Мар’яш // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 2020 р. Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 9-13. 
 23. Hotsanyuk Н. Urban Geosites in Lviv (Western Ukraine) – a review / Ulyana Bornyak, Antonina Ivanina, Halina Hotsanyuk // X International Online ProGEO Symposium, Spain, 7-10th June. 2021. Р. 277278.  
 24. Hotsanyk H. I. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values / Y. М. Tuzyak, А. V. Іvanina, H. І. Hotsanyuk, І. V. Shaynoha, А. Ya. Cherniak // Journ. of Geology, Geography and Geoecology. 2021. N 30 (4). P.781793. doi: https://doi.org/ 10.15421/112172 
 25. Гоцанюк Г.,Іваніна А. , Тузяк Я. , Шайнога І. “Палеонтологічному збірнику” ‑ 60 років! // Палеонтологічний збірник. 2021. № 53. С. 3–9. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/pal.53.01
 26. Гоцанюк Г., Черняк А. Знахідка зонального виду Parkinsonia parkinsoni Sowerby в юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат // Палеонтологічний збірник. 2021. № 53. С. 76–80. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/paleontology/article/view/3581/3977
 27. Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І., Шайнога І.В. Регіональний прогноз нафтогазоносності за паліногеохімічними даними – іноваційний підхід до розшуків вуглеводнів // Сьома міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні . Перспективи інвестування” Львів, 2021. Т. 2. С. 38–42. Режим доступу: https://www.dkz.gov.ua/files/2021_materials_vol_2_net.pdf
 28. Павлунь М. М., Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Термобарогеохімічні пошуково-оціночні критерії золотого зруденіння родовища Балка Широка в Середньому Придніпров’ї // Мінералогічний журнал. 2022. 44 (3). С. 111‑119. DOI: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.03.111
 29. Матковський О.І., Гоцанюк Г.І., Генералова Л. В., Ціхонь С. І., Шваєвський О. В УЧЕНИЙ-ГЕОЛОГ І ПЕДАГОГ (до 70-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Павлуня) // Геологічний журнал. Geologìčnij žurnal. 2022. № 3. С. 101‑116. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2022.3.262501
 30. Tuzyak Y. M., Іvanina A. V., Hotsanyuk H. І., Shaynoha І. V., Cherniak А. Ya. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values // Journ. Geol. Geograph. Geology. 2021. 30(4). P. 781–793. DOI: https://doi.org/10.15421/112172 ‑ 2021
 31. Гоцанюк Г., Черняк А., Боднар Д., Терлецький О. Макрофауна в юрських відкладах Приборжавського кар’єру як геотуристичний об’єкт Закарпаття // Проблеми геології України: збірник наукових праць / за заг. ред. М. М. Павлуня [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. 2022. С. 114–118. Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Tezy-konferentsii-2022.pdf
 32. Hotsanyuk H., Pavlun M., Ivanina А. Biostratigraphy on ammonoids of the Jurassic sediments of the Ukrainian Carpathians // XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association: аbst. 7–11 September 2022, Plovdiv, Bulgaria. 2022. Р. 76. Режим доступу: https://www.geologica-balcanica.eu/sites/default/files/default/files/abstract-books/Geol_Balc_CBGA_2022_31-08-2022.pdf

Біографія

 

Народилася в м. Львові

 • 1990–1995 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1995–1999 – навчання в аспірантурі (денна форма) геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • з 1999 – методист геологічного факультету та завідувач відділенням “Прикладна екологія” у Природничому коледжі (від геологічного факультету);
 • з 1999 – науково-педагогічна діяльність, асистент кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;.
 • 2002-05 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • у 2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат»;.
 • з 2006 р. – доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • у 2008 присвоєно вчене звання доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • з 2014 р. – заступник декана з виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Член редакційної колегії: матер. доп. Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” 2010-2021; Палеонтологічного збірника 2008 – 2021
 • Заступник редактора Палеонтологічного збірника з 2021,
 • Рецензент матеріалів, поданих для публікації в ГЕОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ (м. Київ).
 • Експерт з акредитації освітніх програм: 103 Науки про Землю(СЕРТИФІКАТ Виданий 23.02.2021)ЗАТВЕРДЖЕНО Реєстр Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти «08» квітня 2021 р
 • Член мезозойської комісії Національного стратиграфічного комітету України, Українського палеонтологічного товариства, “Спілки геологів України”; Європейської асоціації з охорони геологічної спадщини ПроГЕО, Наукового товариства ім. Т. Шевченка, стипендіальної комісії геологічного факультету

Нагороди

Методичні матеріали

Курси:

Стратиграфія

Біостратиграфія

Методи стратиграфічних досліджень

Регіональна стратиграфія України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!