ГОЦАНЮК Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, заступник декана геологічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

палеонтологія, стратиграфія, палеонтологічне обґрунтуванням віку, стратифікація та кореляція юрських відкладів Українських Карпат, монографічне вивчення головоногих молюсків , геологія Пенінської зони Українських Карпат, детальна біостратиграфія, палеогеографія та історія геологічного розвитку Карпатського регіону, біостратиграфічний поділ і кореляція юрських нафто-газоносних відкладів Українських Карпат.

Курси

Вибрані публікації

ПУБЛІКАЦІЇ: 

Статті, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та у фахових виданнях України: 

 1.  Гоцанюк Г. Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2016. Вип. 30 С. 149158 
 2. Гоцанюк Г. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція. Проблеми геології фанерозою України/ Галина Гоцанюк // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2017. Вип. 31. С. 138140.  
 3. Гоцанюк Г. Іваніна Антоніна Валентинівна (до 60-річчя від дня народження) / Галина Гоцанюк // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2017. Вип. 31. С. 141144.  
 4. Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (у схемах, рисунках і таблицях). Навчально-методичний посібник Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017 310 ст.
 5. Гоцанюк Г. Палеоекологічна характеристика міоценових баранівських верств Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г.Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // ХХХVIІІ сесія Палеонтологічного товариства НАН України “40 років Палеонтологічному товариству України”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. –  Київ.– 2017. – С. 147–149 
 6. Гоцанюк Г. Літолого-палеонтологічна характеристика унікального місцезнаходження міоценової біоти в парку Знесіння, м. Львів / А. Іваніна, Г. Гоцанюк, О. Підлісна, Г.Спільник, Г. Салінська, // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: матеріали Міжнародного геологічного форуму (19-24 червня 2017 року, м. Одеса).  К.: УкрДГРІ, 2017. – С. 149153. 
 7. Гоцанюк Г. Стратиграфічне поширення амонітів у середньоюрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат / Г. Гоцанюк, А. Черняк // Проблеми фанерозою України: матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 2017. С. 23–24. 
 8. Гоцанюк Г. Палеонтологічне обґрунтування розмежування перспективних у нафтогазоносному відношенні юрських відкладів Переддобрудзького прогину і зіставлення їх із одновіковими утвореннями Передкарпатського прогину / Р. Лещух, Б. Полухтович, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, І. Шайнога // Проблеми фанерозою України: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. 2017. С. 8–13. 
 9. Гоцанюк Г. Міоценова біота як геотуристичний об’єкт регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів) / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Підлісна О. // Геотуризм: практика і досвід: зб. мат. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., 2628 квітня, 2018, Львів. Львів: Каменяр, 2018. С. 5456.  
 10. Гоцанюк Г. І. Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) / Іваніна А. В., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г.,  Підлісна О. // Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. 2018. № 26 (1). С. 5063. doi: 10.15421/111806. 
 11. Гоцанюк Г. IX Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми геології фанерозою України” / Гоцанюк Г. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2018. Вип. 32. С. 13032. 
 12. Гоцанюк Г. Геотуристичні маршрути регіональним ландшафтним паpком “Знесіння” (Львів) / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Н. Чучман, О. Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2018. Вип. 32. С.5462. 
 13. Гоцанюк Г. Систематизація і стислий огляд геотуристичних об’єктів міста Львова / А. Іваніна, У. Борняк, Г. Гоцанюк, І. Шайнога // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2019. Вип. 33. С. 60–77.  
 14. Гоцанюк Г. Геотуристична стежка у регіональному ландшафтному паpку “Знесіння” (Львів) / Іваніна А., О. Підлісна, Г. Гоцанюк, Ю. Зінько, Н. Чучман // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи: збірник статей Всеукраїнської наково-практичної конференції з міжнародною участю. Ч. 2. Львів, 2019. С. 6070. 
 15. Гоцанюк Г. Стратиграфічне поширення головоногих молюсків у юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат / Г. Гоцанюк // ХХХIХ сесія Палеонтологічного товариства НАН України “Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину ”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. –  Київ.– 2019. – С. 33–34. 
 16. Гоцанюк Г. 95 років кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені І. Франка / А. Іваніна, Р. Лещух, Г. Гоцанюк, І. Шайнога, А. Данилів, І. Мар’яш // Проблеми фанерозою України: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції. 2019. С. 36.  
 17. Гоцанюк Г. І. X Всеукраїнська конференція Проблеми геології фанерозою України / Г. І. Гоцанюк // Вісник НТШ. Сер. геол. – 2019. – Вип. 62. – С. 116. 
 18. Гоцанюк Г. Палеонтологічне обґрунтування віку нижньоюрських відкладів Приборжавського кар’єру / Г. Гоцанюк // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 17-18. 
 19. Гоцанюк Г. 115 років Палеонтологічному музею Львівського національного університету імені Івана Франка (історія, цінність колекцій та перспективи в популяризації геолого-палеонтологічних знань) / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, А. Данилів // Палеон. зб. 2020. № 52. С. 88–96. 
 20. Гоцанюк Г. Пам’яті Петра Феодосійовича Гожика / Г. Гоцанюк, P. Лещух // Палеон. зб. 2020. № 52. С. 97–100. 
 21.  Hotsanyk H. I. Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine) / A. V. Ivanina, U. I. Bornyak, H. I. Hotsanyk, I. V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. N 29 (3). P.447459. doi:https://doi.org/10.15421/112040 
 22. Гоцанюк Г. Палеонтологічному музею у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 115 років / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, А. Данилів, Р. Лещух, І. Мар’яш // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 2020 р. Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 9-13. 
 23. Hotsanyuk Н. Urban Geosites in Lviv (Western Ukraine) – a review / Ulyana Bornyak, Antonina Ivanina, Halina Hotsanyuk // X International Online ProGEO Symposium, Spain, 7-10th June. 2021. Р. 277278.  
 24. Hotsanyk H. I. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values / Y. М. Tuzyak, А. V. Іvanina, H. І. Hotsanyuk, І. V. Shaynoha, А. Ya. Cherniak // Journ. of Geology, Geography and Geoecology. 2021. N 30 (4). P.781793. doi: https://doi.org/ 10.15421/112172 

Біографія

 

Народилася в м. Львові

 • 1990–1995 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1995–1999 – навчання в аспірантурі (денна форма) геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • з 1999 – методист геологічного факультету та завідувач відділенням “Прикладна екологія” у Природничому коледжі (від геологічного факультету);
 • з 1999 – науково-педагогічна діяльність, асистент кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;.
 • 2002-05 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • у 2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат»;.
 • з 2006 р. – доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • у 2008 присвоєно вчене звання доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • з 2014 р. – заступник декана з виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана ФранкаЧлен редакційної колегії: матер. доп. Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” 2010-2021; Палеонтологічного збірника 2008 – 2021Заступник редактора Палеонтологічного збірника з 2021,Рецензент матеріалів, поданих для публікації в ГЕОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ (м. Київ).Експерт з акредитації освітніх програм: 103 Науки про Землю(СЕРТИФІКАТ Виданий 23.02.2021)ЗАТВЕРДЖЕНО Реєстр Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти «08» квітня 2021 рЧлен мезозойської комісії Національного стратиграфічного комітету України, Українського палеонтологічного товариства, “Спілки геологів України”; Європейської асоціації з охорони геологічної спадщини ПроГЕО, Наукового товариства ім. Т. Шевченка, стипендіальної комісії геологічного факультету

Нагороди

Методичні матеріали

Курси:

Стратиграфія

Біостратиграфія

Методи стратиграфічних досліджень

Регіональна стратиграфія України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!