Історична геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ГОЦАНЮК Г. І.ГЛГ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛГ-21доцент ГОЦАНЮК Г. І., ТУЗЯК Я. М.

Опис курсу

Курс «Історична геологія» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення біосферології,  історію і закономірності геологічного розвитку Землі, послідовність утворення гірських порід, етапи розвитку органічного світу та розвиток різних палеоекосистем у просторі та часі, закономірності прояву у часі різних геологічних процесів та умови утворення корисних копалин тощо.

Метою вивчення обов’язкової дисципліни «Історична геологія» є ознайомлення студентів з особливостями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати історію та закономірності геологічного розвитку Землі та геологічних процесів, результати яких зафіксовані у гірських породах і характері комплексів решток викопних організмів які засвідчують як еволюцію біосфер та Землі загалом і  протягом минулих періодів геологічної історії у їх хронологічній послідовності та у географічному розміщенні; розгляд закономірностей еволюції органічного світу. Реконструкція планетарної еволюції Землі та освоїння методів відновлення змін екосистем різного масштабу у часі та характеристик екосистем різних геологічних епох за допомогою палеонтологічних обєктів. Відтворення етапності розвитку Землі, пошук рівнів глобальних і регіональних перебудов у різних палеоекосистемах та аналіз біотичних подій в геологічній історії Землі.

Рекомендована література

1.Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч.1. Палеонтологія у схемах, рисунках і таблицях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 318 с.
2. . Гоцанюк Г. Байоські амоніти Пенінської зони Українських Карпат // Палеонтологічний збірник. 2023. – № 55. – С. – 27–33.
3. Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Гоцанюк Г.І. та ін. Стратиграфія верхнього протерозою і фанерозою України: у 2 т. – Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К. Логос 2014. 636 с.
4. Гриценко В.П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с.
5. Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 136с.
6. Іванік О.М., Мєнасова А.Ш., Крочак М.Д. Загальна геологія. Навчальний посібник. – Київ.- 2020. – 205 с.
7. Крочак М.Д., Мєнасова А.Ш. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 223с.
8. Киселевич Л.С. Історична геологія: Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 156 с.
9. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
10 . Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічнихсхем фанерозойських відкладів / За ред. Гожика П.Ф. — К., – 2012.
11 Проблеми стратиграфії ї кореляції фанерозойських відкладів / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008, 2011;
12. Проблеми геології фанерозою України. Матеріали І-XІІІ Всеукр. наук. конф., Львів. 2010-2023 рр.
13. Стратиграфічний кодекс України / Відп.ред. П.Ф. Гожик. — 2-е вид. – К., 2012. — 66 с.
14. Паранько І.С. Основи історичної геології. Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – 149 с.
15. Рідуш Б.Т. Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації з вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання) / Укл.. Чернівці, 2003. 24 с.
16. Сивий М.Я.. Основи історичної геології : посібник для студ. заочної форми навч. геогр. спец. вузів /– Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 102 с.
17. Узіюк В.І., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
18. The Geologic Time Scale 2012. Vol.1-2. / Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. – Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisсo, Singapore, Sydney, Tokyo. – 2012. – 1144s.
19. Encyclopedia of Geology. A-E. Elsevier Academic press, Oxford, 2005, т.1– 633 р.; т.2 – 541; 3–645; 4–687

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус