Історична геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ГОЦАНЮК Г. І.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛГ-21доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛГ-22доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс «Історична геологія» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення біосферології,  історію і закономірності геологічного розвитку Землі, послідовність утворення гірських порід, етапи розвитку органічного світу та розвиток різних палеоекосистем у просторі та часі, закономірності прояву у часі різних геологічних процесів та умови утворення корисних копалин тощо.

Метою вивчення обов’язкової дисципліни «Історична геологія» є ознайомлення студентів з особливостями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати історію та закономірності геологічного розвитку Землі та геологічних процесів, результати яких зафіксовані у гірських породах і характері комплексів решток викопних організмів які засвідчують як еволюцію біосфер та Землі загалом і  протягом минулих періодів геологічної історії у їх хронологічній послідовності та у географічному розміщенні; розгляд закономірностей еволюції органічного світу. Реконструкція планетарної еволюції Землі та освоїння методів відновлення змін екосистем різного масштабу у часі та характеристик екосистем різних геологічних епох за допомогою палеонтологічних обєктів. Відтворення етапності розвитку Землі, пошук рівнів глобальних і регіональних перебудов у різних палеоекосистемах та аналіз біотичних подій в геологічній історії Землі.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Владимирская Е.В. и др. Историческая геология с основами палеонтологии.- Л.: Недра, 1985.- 423с.
 2. Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч.1. Палеонтологія у схемах, рисунках і таблицях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
 3. Гриценко В.П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с.
 4. Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 136с.
 5. Киселевич Л.С. Історична геологія: Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 156 с.
 6. Клюшников М.М,, Онищенко О.М. Історична геологія.– К.:Вища школа, 1975.- 295с.
 7. Короновский Н.В., Хаин В.Е., Ясаманов Н.А. Историческая геология (5-е издание).-М.: Издат. центр „Академия”, 2011.- 464с.
 8. Немков Г.В. и др.. Историческая геология.– М.: Недра, 1986.- 348с.
 9. Леонов Г.П. Историческая геология. Т.1.-Докембрий.– М.: Изд-во МГУ, 1980.- 344с. и Т.2.- Палеозой. – Изд-во МГУ, 1985.- 381с.
 10. 10. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
 11. Узіюк В.І., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
 12. Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. – Л.:Гидрометеоиздат., 1985.- 295с.
 13. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н,А. Историческая геология. – Изд-во МГУ, 1997.- 448с.
 14. Харленд У.Б. и др. Шкала геологического времени.- М.: Мир, 1985.- 140с.
 15. The Geologic Time Scale 2012. Vol.1-2. / Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz, Gabi M. Ogg. – Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisсo, Singapore, Sydney, Tokyo. – 2012. – 1144s.
 16. Encyclopedia of Geology. A-E. Elsevier Academic press, Oxford, 2005, т.1– 633 р.; т.2 – 541; 3–645; 4–687.

Силабус: Історична геологія

Завантажити силабус