ТУЗЯК Ярина Мирославівна

Посада: завідувач кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Наукові інтереси

Науково-дослідницькі в області мікро- і макропалеонтології, стратиграфії, седиментології, літолого-фаціального аналізу, палеогеографії, палеоекології осадових басейнів (нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму, верхньокрейдових та неогенових утворень Волино-Поділля), створення палеонтологічних баз даних, створення баз даних стратотипових розрізів стратиграфічних підрозділів різних категорій (місцевого, регіонального рівнів) та лімітотипів (границь ярусів, відділів, систем) геостратиграфічних підрозділів Міжнародної Стратиграфічноі Шкали (глобального рівня), створення моделей осадових басейнів із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій і сучасного програмного забезпечення, удосконалення місцевих і регіональних стратиграфічних схем осадових басейнів, побудова палеогеографічних, літолого-фаціальних карт.

Вибрані публікації

Загальна кількість публікацій 55.
1. Тузяк Я.М. Визначник решток палеоорганізмів. – Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2007. – 152 с. (співавтори Г.І. Гоцанюк, А.В. Іваніна, В.І. Узіюк, І.В. Шайнога)
2. Тузяк Я. Нові дані до стратиграфії нафтогазоносних відкладів нижньої крейди Рівнинного Криму /Ярина Тузяк// Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти та газу: Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції (до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка) 6–8 жовтня 2011 р.: Зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 59–61.
3. Тузяк Я.М. Фораминиферы нижнего мела Равнинного Крыма: систематика, биостратиграфия, корреляция, палеоэкология, палеогеография /Тузяк Я.М.// Яншинские чтения (11 ноября 2011 г., Москва): Сб. науч. тр. – М., 2011. – С. 220–226.
4. Тузяк Я.М. Вопросы современного состояния изучения раннемеловых фораминифер Равнинного Крыма / Я.М. Тузяк // Современная микропалеонтология: Труды XV Всероссийского микропалеонтологического совещания (12-16 сентября 2012 г., Геленджик). – Москва, 2012. – С. 200–206.
5. Тузяк Я.М. Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки і критерії виділення / Тузяк Я.М.// Вісник Львівського університету. Серія геологічна. № . – 2012. – С. 11 стор.
6. Tuzyak Ya. Lower Cretaceous plain Crimea (South Ukraine) problems and solutions / Tuzyak Yaryna // 9-th International Symposium on the Cretaceous System. METU Faculty of Economic and Administrative Science Building•Ankara/Turkey, 1–5 September, 2013. – P. 92. (Middle east technical university. Abstract book). cretaceous.ru/files/pub/collections/anthology/cretaceous9_2013_abstract_book.pdf
7. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (Розділ 11. Крейдова система М.М.Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко. – С. 498–562.
8. Tuzyak Y.M. The Foraminiferan correlation between the Lower Cretaceous sediments of the Plain Crimea and the contemporaneous analogues in the adjacent provinces: the spread of biostratons, the situation in the ISC, the correlation criteria / Y.M. Tuzyak // Stratgraphy and Sedimentology of oil-gas basins. Internaional scientific journal. – № 11, 04 April 2014. – P. 52–64.
9. Тузяк Я. Актуальные проблемы стратиграфии меловой системы /Я. Тузяк// ПАЛЕОСТРАТ-2014. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН. Москва, 27–29 января 2014 г. : тезисы док. Алексеев А.С. (ред.). – М.: Палеонтологический ин-т им. А.А. Борисяка РАН, 2014. – С. 79.
10. Тузяк Я. Міжнародна Стратиграфічна Шкала: сучасний стан та її значення для оновлення ЗСШ України //Я. Тузяк// «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : матеріали Міжнародної наукової конференції, 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – С. 97–99.
11. Тузяк Я. Крейдова система в глобальному й регіональному аспектах: проблеми та шляхи вирішення // «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : матеріали Міжнародної наукової конференції, 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – С. 99–100.
12. Tuzyak Ya. Sedimentary model of the Lower Cretaceous of the Crimea Plain /Tuzyak Ya.// Сучаcні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції. 6-11 жовтня 2014, Київ, України. – К., 2014. – С. 92.
13. Тузяк Я. Створення палеонтологічної інформаційної системи «Paleodata» на базі ІСІР для палеонтологічного музею та лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка /Тузяк Я.// Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. С. 147–148.
14. Tuzyak Ya. Problems and solutions to pressing issues of the Cretaceous system (global and regional aspects) /Tuzyak Ya.// The 9th Baltic Stratigraphical Conference 8–9 September 2014, Vilnius, Lithuania Abstracts. – P. 43.
15. Bakayeva S. Late Maastrichtian fauna assemblages from the Lviv Trough, Western Ukraine / Bakayeva S., Tuzyak Ya. // 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. P. 14–15.
16. Tuzyak Ya, Middle Miocene deposits of careers near Mykolaiv (Lviv region? Ukraine): fauna and sedimentation fatures / Tuzyak Ya., Bakayeva S. // 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. P. 71–72.
17. Тузяк Я.М. Неогенові відклади Волино-Поділля: сучасний стан та напрями досліджень / Тузяк Я.М., Бакаєва С.Г. // Новітні проблеми геології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В.П. Макридіна (м. Харків, 21-23 травня 2015 р.) / гол.ред.колегії В.С. Бакіров. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2015. – C. 84-87.
18. Bakayeva S. The Serravallian-Tortonian boundary at Eastern Roztochya (Western Ukraine): criteria for definition / Bakayeva,Sofia, Tuzyak, Yaryna // STRATI 2015. – Ber. Inst. Erdwiss. K.-F. – Univ. Graz (July 19-23, 2015). – Band 21. – P. 26.
19. Bakayeva S. Fauna assemblages from the Lower Cenomanian phosphorite layer of Podillya (Western Ukraine) / Sofia Bakayeva, Yaryna Tuzyak // 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication. – 21. – Olomouc: Palacký University, Czech Republic (September 10-11, 2015). – P. 19–20.
20. Тузяк Я.М. Фораминиферовый зональный стандарт нижнего мела Равнинного Крыма / Современная микропалеонтология. Сборник трудов XVI Всероссийского микропалеонтологического совещания, Калининград, 2015, С. 287–293.
21. Тузяк Я.М. Літолого-седиментологічні критерії проведення лімітотипів неогену (міоцену) Волино-Поділля (Східне Розточчя, Опілля): новий погляд на стратиграфію / Я.М. Тузяк, С.Г. Бакаєва // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень : Матеріали ХХХVI сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 24-26 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 68–70.
22. Бакаєва С. До палеонтологічної характеристики верхньомаастрихтських відкладів Львівської мульди / С. Бакаєва, Я. Тузяк // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 7-9 жовтня 2015 р.) / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 8–9.
23. Тузяк Я.М. Музейні засоби збереження геологічних об’єктів / Тузяк Я.М., Бакаєва С.Г. // Природничі музеї та їх роль в освіті і науці (Київ, 27–30 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 123–124.

Біографія

Народилася 19 жовтня 1976 року в смт. Куликів, Жовківського р-ну, Львівської обл.
З 1983 р. по 1993 р. навчання у Куликівській середній школі імені А.Ф. Турчинської.
З 1993 р. по 1998 р. навчання на геологічному факультету Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю ”Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин”.
З 1998 р. по 2001 р. навчання в аспірантурі геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія.
З 2001 р. по 2004 р. – на посаді інженера в кабінеті історії геології.
З 2002 р. по 2003 р. – за сумісництвом на посаді асистента кафедри історичної геології і палеонтології.
З 2004 р. по 2015 р. – завідувач лабораторії палеонтологічних досліджень і за сумісництвом викладач Природничого коледжу (2016 р.).
2010 р. – захист кандидатської дисертації ”Форамініфери і стратиграфія нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму”.
З 2011 р. по 2013 р. – за сумісництвом на посаді асистента кафедри екології, інженерної геології та гідрогеології.
З 2016 р. – на посаді старшого лаборанта міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих копалин.

Проекти

1. Тузяк Я.М. Проект модернізованої і деталізованої чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму /Я.М. Тузяк // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 8–13 жовтня 2012, Київ, Україна. – К., 2012. – С. 97.
2. Тузяк Я.М. Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму / Збірник наукових праць ІГН НАН України. Т. 6, вип. 1. – 2013. – С. 68–74.
У рамках теми ”Створення стратиграфічних схем фанерозойських відкладів України нового покоління”, проведення районування зазначених відкладів з виділенням структурно-фаціальних зон, їхнє обґрунтування). Матеріали використані для написання одного з розділів колективної монографії Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (Розділ 11. Крейдова система М.М. Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко. – С. 498–562.

Нагороди

Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради
для талановитих молодих учених і спеціалістів (11 листопада 2011 року)