ТУЗЯК Ярина Мирославівна

Посада: завідувач музею, доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: yaryna.tuzyak@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Геологія, палеонтологія, стратиграфія, геоекологія, геотуризм, музеологія.

Науково-дослідницькі в області мікро- і макропалеонтології, стратиграфії, седиментології, літолого-фаціального аналізу, палеогеографії, палеоекології осадових басейнів (нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму, верхньокрейдових та неогенових утворень Волино-Поділля), створення палеонтологічних баз даних, створення баз даних стратотипових розрізів стратиграфічних підрозділів різних категорій (місцевого, регіонального рівнів) та лімітотипів (границь ярусів, відділів, систем) геостратиграфічних підрозділів Міжнародної Стратиграфічноі Шкали (глобального рівня), створення моделей осадових басейнів із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій і сучасного програмного забезпечення, удосконалення місцевих і регіональних стратиграфічних схем осадових басейнів, побудова палеогеографічних, літолого-фаціальних карт.

Вибрані публікації

Понад 117 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких: 

 • Tuzyak Ya. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values / Аntonina V. Іvanina, Halina І. Hotsanyuk, Аndrii Ya. Cherniak, Ihor V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology – 2021. – N 30 (4). – P. 781-793. DOI https://doi.org/10.15421/112172 
 • Tuzyak Ya. Comparative analysis of global and national systems for observing, monitoring and forecasting natural disasters and hazards with а view to reducing risk // Technology Audit and Production Reserves, 6 (2 (62)), (2021). 41–47. doi.org/10.15587/2706-5448.2021.245825 
 • Tuzyak Ya. Paleontological Museum of LNU: prerequisites for creation, formation stages, substantiation of the value of collections and expositions, its importance to society // The 2 nd International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (August 4-6, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. Р. 133–143. 
 • Tuzyak Ya. Buhliv beds (Neogene, Miocene) of the Podillya (Western Ukraine): micropaleontological, stratigraphical, facial, paleoecological, paleogeographical diagnostic criteria and formation conditions // Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 526–581. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-45-7.27 
 • Тузяк Я. Палеонтологічний музей Львівського національного університету на межі тисячоліть: історія, етапи становлення, сучасний стан // International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry” : conference proceedings, July 2-3, 2021. Lublin,: “Baltija Publishing”, P. 186–190. 
 • Tuzyak Ya. Current problems with selecting a J/K boundary // XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group. Field Trip Guide and Abstracts Book (June 10–14, 2019 Bratislava, Slovakia). (Edited by: Kamil Fekete, Jozef Michalík and Daniela Reháková). – Bratislava, 2019. – P. 171–174. http://geo.sav.sk/files/2019/Jurassica2019_guideweb.pdf 
 • Тузяк Я. Декоративний камінь як окрема категорія геотуристичних об’єктів: наукові підходи, прикладні засоби оцінки кам’яних ресурсів і їх родовищ для визначення статусу Глобального (Світового) надбання – світова і вітчизняна практика // Екологічні науки. – 2021. – № 3 (36). – С. 21–33. doi.org/10.32846/2306-9716/2021.ECO.3-36.4 
 • Тузяк Я. Еко-морфодинамічна система Медобори-Товтри (Поділля, Західна Україна): її освітня, геотуристична й рекреаційна цінність // Екологічні науки. – 2020. – Вип. 2 (29) Том 2. – С. 147–156. doi.org/10.32846/2306-9716/2020.ECO.2-29.2.23 
 • Тузяк Я. Концептуально-теоретична модель класифікації сфероагрегатних (оолітових) карбонатних порід: принципи, критерії, ознаки // Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. 2020. – № 34. – С. 19–37. 
 • Tuzyak Ya. Types of geological boundaries in layered rock systems and their geotouristic potential // Geology and Mineralogy Bulletin of Kryvyi Rih National University. №1(41). – 2019. – P. 69–79. doi.org/10.31721/2306-5443-2019-41-1-69-79 
 • Тузяк Я. Теоретичні і прикладні аспекти виявлення і проведення геологічних меж в осадово-шаруватих системах // Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. – 2018. – № 32. – С. 63–83.  
 • Тузяк Я. Львівська мікропалеонтологічна школа як етап становлення мікропалеонтологічних досліджень на Заході України // Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. 2017. – № 27. – С. 173–194. https://geology.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/06/p173-194-Tuziak.pdf 
 • Тузяк Я. Розробка теоретичних і методологічних засад стратиграфії й хроностратиграфії та роль регіональних стратиграфічних підрозділів (РСП) для створення міжнародної (загальної) хроностратиграфічної шкали (М(З)ХСШ) // ScienceRise. Т. 9, № 1 (26) 2016. С. 6–11.  
 • Tuzyak Ya. Foraminiferal assemblage from the Cretaceous basal phosphorite layer of Podillya (Western Ukraine) // 17th CzechSlovakPolish Palаeontological Conference Kraków, 20-21 October 2016. Abstract Volume. – P. 19.
 • Тузяк Я.М. Визначник решток палеоорганізмів. – Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2007. – 152 с. (співавтори Г.І. Гоцанюк, А.В. Іваніна, В.І. Узіюк, І.В. Шайнога)
 • Тузяк Я. Нові дані до стратиграфії нафтогазоносних відкладів нижньої крейди Рівнинного Криму /Ярина Тузяк// Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти та газу: Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції (до 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка) 6–8 жовтня 2011 р.: Зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 59–61.
 • Тузяк Я.М. Фораминиферы нижнего мела Равнинного Крыма: систематика, биостратиграфия, корреляция, палеоэкология, палеогеография /Тузяк Я.М.// Яншинские чтения (11 ноября 2011 г., Москва): Сб. науч. тр. – М., 2011. – С. 220–226.
 • Тузяк Я.М. Вопросы современного состояния изучения раннемеловых фораминифер Равнинного Крыма / Я.М. Тузяк // Современная микропалеонтология: Труды XV Всероссийского микропалеонтологического совещания (12-16 сентября 2012 г., Геленджик). – Москва, 2012. – С. 200–206.
 • Тузяк Я.М. Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки і критерії виділення / Тузяк Я.М.// Вісник Львівського університету. Серія геологічна. № . – 2012. – С. 11 стор.
 • Tuzyak Ya. Lower Cretaceous plain Crimea (South Ukraine) problems and solutions / Tuzyak Yaryna // 9-th International Symposium on the Cretaceous System. METU Faculty of Economic and Administrative Science Building•Ankara/Turkey, 1–5 September, 2013. – P. 92. (Middle east technical university. Abstract book). cretaceous.ru/files/pub/collections/anthology/cretaceous9_2013_abstract_book.pdf
 • Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (Розділ 11. Крейдова система М.М.Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко. – С. 498–562.
 • Tuzyak Y.M. The Foraminiferan correlation between the Lower Cretaceous sediments of the Plain Crimea and the contemporaneous analogues in the adjacent provinces: the spread of biostratons, the situation in the ISC, the correlation criteria / Y.M. Tuzyak // Stratgraphy and Sedimentology of oil-gas basins. Internaional scientific journal. – № 11, 04 April 2014. – P. 52–64.
 • Тузяк Я. Актуальные проблемы стратиграфии меловой системы /Я. Тузяк// ПАЛЕОСТРАТ-2014. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН. Москва, 27–29 января 2014 г. : тезисы док. Алексеев А.С. (ред.). – М.: Палеонтологический ин-т им. А.А. Борисяка РАН, 2014. – С. 79.
 • Тузяк Я. Міжнародна Стратиграфічна Шкала: сучасний стан та її значення для оновлення ЗСШ України //Я. Тузяк// «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : матеріали Міжнародної наукової конференції, 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – С. 97–99.
 •  Тузяк Я. Крейдова система в глобальному й регіональному аспектах: проблеми та шляхи вирішення // «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : матеріали Міжнародної наукової конференції, 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К., 2014. – С. 99–100.
 • Tuzyak Ya. Sedimentary model of the Lower Cretaceous of the Crimea Plain /Tuzyak Ya.// Сучаcні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції. 6-11 жовтня 2014, Київ, України. – К., 2014. – С. 92.
 • Тузяк Я. Створення палеонтологічної інформаційної системи «Paleodata» на базі ІСІР для палеонтологічного музею та лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка /Тузяк Я.// Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. С. 147–148.
 • Tuzyak Ya. Problems and solutions to pressing issues of the Cretaceous system (global and regional aspects) /Tuzyak Ya.// The 9th Baltic Stratigraphical Conference 8–9 September 2014, Vilnius, Lithuania Abstracts. – P. 43.
 • Bakayeva S. Late Maastrichtian fauna assemblages from the Lviv Trough, Western Ukraine / Bakayeva S., Tuzyak Ya. // 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. P. 14–15.
 • Tuzyak Ya, Middle Miocene deposits of careers near Mykolaiv (Lviv region? Ukraine): fauna and sedimentation fatures / Tuzyak Ya., Bakayeva S. // 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference. P. 71–72.
 • Тузяк Я.М. Неогенові відклади Волино-Поділля: сучасний стан та напрями досліджень / Тузяк Я.М., Бакаєва С.Г. // Новітні проблеми геології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В.П. Макридіна (м. Харків, 21-23 травня 2015 р.) / гол.ред.колегії В.С. Бакіров. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2015. – C. 84-87.
 • Bakayeva S. The Serravallian-Tortonian boundary at Eastern Roztochya (Western Ukraine): criteria for definition / Bakayeva,Sofia, Tuzyak, Yaryna // STRATI 2015. – Ber. Inst. Erdwiss. K.-F. – Univ. Graz (July 19-23, 2015). – Band 21. – P. 26.
 • Bakayeva S. Fauna assemblages from the Lower Cenomanian phosphorite layer of Podillya (Western Ukraine) / Sofia Bakayeva, Yaryna Tuzyak // 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & 10th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstracts Book and Excursion Guide. Grzybowski Foundation Special Publication. – 21. – Olomouc: Palacký University, Czech Republic (September 10-11, 2015). – P. 19–20.
 • Тузяк Я.М. Фораминиферовый зональный стандарт нижнего мела Равнинного Крыма / Современная микропалеонтология. Сборник трудов XVI Всероссийского микропалеонтологического совещания, Калининград, 2015, С. 287–293.
 • Тузяк Я.М. Літолого-седиментологічні критерії проведення лімітотипів неогену (міоцену) Волино-Поділля (Східне Розточчя, Опілля): новий погляд на стратиграфію / Я.М. Тузяк, С.Г. Бакаєва // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень : Матеріали ХХХVI сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 24-26 вересня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 68–70.
 • Бакаєва С. До палеонтологічної характеристики верхньомаастрихтських відкладів Львівської мульди / С. Бакаєва, Я. Тузяк // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 7-9 жовтня 2015 р.) / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 8–9.
 • Тузяк Я.М. Музейні засоби збереження геологічних об’єктів / Тузяк Я.М., Бакаєва С.Г. // Природничі музеї та їх роль в освіті і науці (Київ, 27–30 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 123–124.

Біографія

1976 р. Народилася в смт Куликів, Львівського р-ну, Львівської обл. 

 ОСВІТА 

2021 р. Certificate is hereby granted to Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources University of Life Sciences in Lublin NSC-2829052-UPL dated 29.12.2021 (15 hours – 0.5 ECTS credit). 

2021 р. Курси «Вдосконалення викладацької майстерності» (ЛНУ імені Івана Франка) (6 кредитів). 

2021 р. Сертифікат про участь у міжнародному семінарі Landslide 21, організованого Київським Університетом і Одеським Університетом (has participated in the Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and Impact on Communities 20-23 September, Odesa, Ukraine (Prof. Olena Ivanik Workshop chairman). 

2021 р. Сертифікат міжнародної наукової групи за активну участь у XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18-21, 2021, London, United Kingdom (24 hours of participation 0.8 ECTS credits). 

2021 р. Сертифікат International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry”: conference proceedings, July 2-3, 2021. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin, Republic of Poland. (15 hours of participation 0.5 ECTS credit). 

2018 р. Наукове стажування в Інституті геологічних наук Польської Академії Наук (м. Краків, Польща) під керівництвом д-ра П. Гедля. 

2010 р. захист кандидатської дисертації «Стратиграфія і форамініфери нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму». 

1998–2021 – навчання в аспірантурі геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «палеонтологія і стратиграфія». 

1993–1998 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «пошуки та розвідка корисних копалин». 

1983–1993 – навчання у Куликівській середній школі Жовківського р-ну, Львівської обл. 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2001–2004 – на посаді інженера кабінету історії геології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.. 

2003–2019 – викладач Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2004–2016 – на посаді завідувача Лабораторії палеонтологічних досліджень геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2016–2021 – на посаді ст. лаборанта Лабораторії стратиграфічних досліджень, геологічної карти та аерокосмометодів геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.  

2021 – на посаді завідувача Палеонтологічного музею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2020 – член редакційної колегії Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства. Секція 5. Геологія і прикладна мінералогія» 17-20 листопада 2020 р. 

2020 – член редакційної колегії XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців. Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2020. 

2019 – член редакційної колегії XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток промисловості та суспільства. Секція 5. Геологія та прикладна мінералогія». 22–24 травня 2019 р. Кривий Ріг, 2019.

 Член номенклатурної комісії Інституту геологічних наук НАН України.

Проекти

1. Тузяк Я.М. Проект модернізованої і деталізованої чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму /Я.М. Тузяк // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 8–13 жовтня 2012, Київ, Україна. – К., 2012. – С. 97.
2. Тузяк Я.М. Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму / Збірник наукових праць ІГН НАН України. Т. 6, вип. 1. – 2013. – С. 68–74.
У рамках теми ”Створення стратиграфічних схем фанерозойських відкладів України нового покоління”, проведення районування зазначених відкладів з виділенням структурно-фаціальних зон, їхнє обґрунтування). Матеріали використані для написання одного з розділів колективної монографії Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – К.: ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с. (Розділ 11. Крейдова система М.М. Іванік, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.В. Анікеєва, М.Г. Приходько, О.Д. Веклич, Я.М. Тузяк, Л.М. Якушин, Ю.В. Клименко. – С. 498–562.

Нагороди

Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради
для талановитих молодих учених і спеціалістів (11 листопада 2011 року)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!