Систематична палеонтологія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент ІВАНІНА А. В.ГЛГ-11, ГЛГ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГЛГ-11доцент ІВАНІНА А. В.
ГЛГ-12доцент ІВАНІНА А. В.

Опис курсу

“Систематична палеонтологія” є нормативною дисципліною, обов’язковою з циклу дисциплін професійної підготовки, яку викладають на першому курсі у другому семестрі в обсязі 90 год: лекції – 32 год.,
лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 26 год. Форма підсумкового контролю – іспит. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюють 3 кредити (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).

Предметом навчальної дисципліни є рештки живих систем геологічного минулого. Головними методами вивчення колишніх живих систем є морфолого-порівняльний та філогенетичний. Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для набуття навичок діагностики решток викопних організмів і визначення за ними відносного віку вмісних порід. У курсі наведено загальну характеристику, систематику, будову скелетів, типи фосилій, екологію, геологічне значення головних груп організмів, які є породотворними чи надважливими для визначення вікових співвідношень породних тіл. Лабораторні заняття спрямовані на набуття навичок опрацювання палеонтологічного матеріалу морфолого-порівняльним методом (робота з визначниками), ознайомлення з морфологією палеонтологічних об’єктів, які є найбільш значущі для визначення відносного віку порід.

Рекомендована література

1. Андрєєва-Григорович А. С., Медвєдєва Х. В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від найпростіших до членистоногих: Текст лекцій. Ч. 1. – Львів, 1999. – 78 с.
2. Андрєєва-Григорович А. С., Медвєдєва Х. В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від молюсків до півхордових: Текст лекцій. Ч. 2. – Львів, 1999. – 81 с.
3. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 310 с.
4. Іваніна А. В., Узіюк В. І., Гоцанюк Г. І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
5. Гриценко В. П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с

Силабус: Систематична палеонтологія

Завантажити силабус