Прикладна стратиграфія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛГм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛНм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛХм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення стратиграфії, геохронологічну основу для вивчення геологічних процесів, розвитку геологічних об’єктів, регіонів і земної кори загалом, а також для карт геологічного змісту та різні методи розчленування розрізів осадових товщ на стратони різних рангів, їхньої кореляції та розробки синоніміки стратонів. Навчити застосовувати різні методи для проведення стратиграфічних досліджень у полі та  в лабораторіях при пошуках, розвідці і розробці родовищ корисних копалин у різних геологічних регіонах. Розуміти основні причини і закономірності накопичення (стратифікація) осадків на Землі та у межах окремих регіонів.

Метою дисципліни «Прикладна стратиграфія» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати природу стратонів та удосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування і точних кореляцій; визначення послідовності утворення осадків на підставі періодизації геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання наявних даних для виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин. Цей курс формує сучасну уяву про земні пласти, їх вік, походження і механізм утворення, речовинний склад порід і сучасних спеціальних методах дослідженнях та надає розуміння і знання щодо просторово-часової послідовності формування різних категорій стратиграфічних підрозділів земної кори.

Рекомендована література

  1. Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008;
  2. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2009;
  3. Гожик П.Ф., Семененко В.М. Маслун Н.В. та ін. Стратиграфія верхнього протерозою і фанерозою України : у 2 т. – Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К. : Логос 2014. 636 с