Стратиграфія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432ГЛГ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГЛГ-21доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення стратиграфії, різні методи розчленування розрізів осадових товщ на стратони різних рангів, їхньої кореляції та розробки синоніміки стратонів. Навчити застосовувати різні методи для проведення стратиграфічних досліджень у полі та в лабораторіях при пошуках, розвідці і розробці родовищ корисних копалин у різних геологічних регіонах України.

Метою вивчення дисципліни «Стратиграфії» є ознайомлення студентів з особливостями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати природу стратонів та удосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування і точних кореляцій; визначення послідовності утворення осадків на підставі періодизації геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання наявних даних для виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин. Цей курс формує сучасну уяву про земні пласти, їх вік, походження і механізм утворення, речовинний склад порід і сучасних спеціальних методах дослідженнях.

Рекомендована література

Основна література:
1. Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008;
2. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2009;
3. Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Гоцанюк Г.І. та ін. Стратиграфія верхнього протерозою і фанерозою України: у 2 т. – Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К. Логос 2014. 636 с.
4. Гоцанюк Г., Мураль М. Нові дані до обґрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. Сучасні проблеми геології: Зб. наук. праць. К.иїв. 2013. С. 132-135.
5. Гоцанюк Г. Стратиграфічне поширення головоногих молюсків у юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат // ХХХIХ сесія Палеонтологічного товариства НАН України “Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину ”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ.– 2019. – С. 33–34
7. Гоцанюк Г. Байоські амоніти Пенінської зони Українських Карпат // Палеонтологічний збірник. 2023. – № 55. – С. – 27–33.

8. Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: М-ли міжн. наук. конф. та XL сесії
УПТ НАН України, присвячених пам’яті акад. НАН України П. Ф. Гожика. Київ, 2021.
9. Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Стратиграфія.- Львів: ВЦ ЛНУ,2002.- 93с
10. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
11. Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів / За ред. Гожика П.Ф. — К., – 2012.
12 Проблеми стратиграфії ї кореляції фанерозойських відкладів / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008, 2011;
13. Проблеми геології фанерозою України. Матеріали І-XІІІ Всеукр. наук. конф., Львів. 2010-2023 рр.
14. Стратиграфічний кодекс України / Відп.ред. П.Ф. Гожик. — 2-е вид. – К., 2012. — 66 с.
15. Hotsanyuk Н. Urban Geosites in Lviv (Western Ukraine) – a review / Ulyana Bornyak, Antonina Ivanina, Halina Hotsanyuk // X International
Online ProGEO Symposium, Spain, 7-10th June. 2021. Р. 277-278.

Матеріали

  1. Іваніна А. В. Стратиграфія : Навч.-метод. посібн. / Р. Й. Лещух, А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 93 с.

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус