Стратиграфія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор ЛЕЩУХ Р. Й.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ГЛГ-21доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛГ-22доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення стратиграфії, різні методи розчленування розрізів осадових товщ на стратони різних рангів, їхньої кореляції та розробки синоніміки стратонів. Навчити застосовувати різні методи для проведення стратиграфічних досліджень у полі та в лабораторіях при пошуках, розвідці і розробці родовищ корисних копалин у різних геологічних регіонах України.

Метою вивчення дисципліни «Стратиграфії» є ознайомлення студентів з особливостями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять інтерпретувати природу стратонів та удосконалення методів, методик та прийомів стратиграфічного розчленування і точних кореляцій; визначення послідовності утворення осадків на підставі періодизації геологічної історії Землі або її регіонів; комплексне використання наявних даних для виявлення певних часових рівнів накопичення корисних копалин. Цей курс формує сучасну уяву про земні пласти, їх вік, походження і механізм утворення, речовинний склад порід і сучасних спеціальних методах дослідженнях.

Рекомендована література

1. Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008;
2. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2009;
3. Гожик П.Ф., Семененко В.М. Маслун Н.В. та ін. Стратиграфія верхнього протерозою і фанерозою України : у 2 т. – Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К. : Логос 2014. 636 с.
4. Данбар К., Роджерс Дж. Основы стратиграфии. – М.: Изд-во иностр. л-ры, 1962.

Матеріали

  1. Іваніна А. В. Стратиграфія : Навч.-метод. посібн. / Р. Й. Лещух, А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 93 с.

Силабус: Стратиграфія

Завантажити силабус