Лабораторія стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали

Лабораторія стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів створена у 2019 році з метою якісної підготовки та оволодіння студентами геологічного факультету Університету освітнього рівня бакалавр та магістр геології сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі геології, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та їхнього застосовування в практичній діяльності. Лабораторія функціонує на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Основними завданнями Лабораторії є:
– сприяння науково-педагогічним працівникам, співробітникам, аспірантам та студентам геологічного факультету Університету в здійсненні навчальної і наукової діяльності, яка пов’язана зі стратиграфічними, палеонтологічними методами досліджень, методами створення геологічних карт, космоаерометодів, дешифрування космоаерознімків, створення банків даних стратиграфічних розрізів і відповідної викопної біоти;
– забезпечення належних умов проведення на високому науковому, методичному і дидактичному рівні практичних занять та лабораторних робіт з дисциплін, відповідно до профілю лабораторії.
– забезпечення належних умов для виконання студентами геологічного факультету Університету курсових, бакалаврських, магістерських робіт, сприяння проведенню наукових досліджень аспірантам згідно напрямків, що відповідає профілю лабораторії.
– допомога науково-педагогічним працівникам геологічного факультету Університету в проведенні методичних і наукових семінарів з дисциплін, пов’язаних з методами досліджень, відповідно до профілю лабораторії.

Співробітники

завідувачМАР’ЯШ Ігор Михайловичзавідувач
інженер 2 категоріїНИКОРАК Надія Романівнаінженер 2 категорії

Методичні матеріали

У лабораторії сконцентровано майже 5000 примірників (близько 400 найменувань) геологічних, тектонічних, фізико-географічних та інших спеціальних карт навчального і наукового профілю, а також близько 2500 аеро- і космічних знімків. У фондах лабораторії існує колекція взірців мінералів та гірських порід (близько 1000 екземплярів). Лабораторні прилади і спорядження: стереоскопи, стереометри, пантографи, теодоліт, мензула, гірничі компаси та ін. Картографічний матеріал і знаряддя використовуються у процесі читання лекцій з курсів “Загальна геологія”, “Геотектоніка”, “Структурна геологія і геокартування”, “Регіональна геологія”, “Геологія України”, “Геоморфологія четвертинних відкладів” та ін., при проведенні лабораторних занять з багатьох дисциплін, зокрема “Структурна геологія”, “Дистанційні методи вивчення Землі”, “Геологічне дешифрування”, “Геоморфологія”, “Загальна геологія”, а також у процесі навчальних й навчально-виробничих практик студентів усіх курсів. Лабораторія забезпечує навчально-методичну допомогу студентам при виконанні ними курсових робіт і дипломних проектів. Фонд лабораторії використовується під час наукових досліджень аспірантів і співробітників факультету, а також іншими факультетами університету та навіть геологічними організаціями.