Лабораторія стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Методичні матеріали

Лабораторія стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів створена у 2020 році з метою якісної підготовки та оволодіння студентами геологічного факультету Університету освітніх рівнів бакалавр і магістр геології сучасними методами, формами організації і засобами праці в галузі геології; формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; систематичного поновлення знань та їхнього застосовування в практичній діяльності.

  • Основними завданнями Лабораторії є:
    забезпечення належних умов для проведення на високому науковому, методичному і дидактичному рівні практичних, лабораторних занять;
  • виконання студентами геологічного факультету Університету курсових, бакалаврських, магістерських робіт відповідно до профілю лабораторії;
  • сприяння проведенню наукових досліджень аспірантами і співробітниками геологічного факультету згідно напрямків наукової діяльності, яка пов’язана зі стратиграфічними, палеонтологічними методами досліджень, методами створення геологічних карт, космоаерометодів, створення стратиграфічних і палеонтологічних банків даних;
  • допомога науково-педагогічним працівникам геологічного факультету Університету в проведенні методичних і наукових семінарів з дисциплін, пов’язаних з методами досліджень, відповідно до профілю лабораторії.

Матеріально-технічне забезпечення лабораторії

Співробітники

завідувачІСАЧЕНКОВА Наталія Олексіївназавідувач
інженер 2 категоріїНИКОРАК Надія Романівнаінженер 2 категорії

Методичні матеріали

У лабораторії сконцентровано майже 3000 примірників (близько 300 найменувань) геологічних, тектонічних, фізико-географічних та інших спеціальних карт навчального і наукового профілю, а також близько 2500 аеро- і космічних знімків. У фондах лабораторії зібрана колекція взірців мінералів та гірських порід (близько 1000 екземплярів). Лабораторні прилади і спорядження: стереоскопи, стереометри, пантографи, теодоліт, мензула, гірничі компаси та ін.

Картографічний матеріал і знаряддя використовуються у процесі читання лекцій з курсів “Загальна геологія”, “Структурна геологія” і “Геокартування”, ”,Стратиграфія” “Геологія Європи”, “Геологія України”, “Геотектоніка”, “Геоморфологія з основами четвертинної геології” та ін., при проведенні лабораторних занять з багатьох дисциплін, зокрема “Структурна геологія”, “Дистанційні методи вивчення Землі”, “Геологія з основами геоморфології”, “Загальна геологія з основами екології”, а також у процесі навчальних й навчально-виробничих практик студентів усіх курсів. В лабораторії як методичні матеріали використовуються: комплект регіональних стратиграфічних схем осадового чохла території України (венд–квартер) (1993) – (32); комплект регіональних стратиграфічних схем осадового чохла території України (венд–квартер) (2013) – (22); атлас палеогеографічних карт території України (13). А також спеціалізована література: навчально-методичний посібник для курсу «Палеонтологія» Палеонтологія у таблицях і рисунках (50 шт), Визначник палеоорганізмів (50 шт.), Основи палеонтології у 15 томах (1 комплект), навчально-методичний посібник для курсів «Стратиграфія», «Методи стратиграфічних досліджень» (15 шт), навчально-методичний посібник для курсу «Седиментологія» (18 шт). Навчальна колекція з курсів «Палеонтологія», «Еволюція біосфери» (зібрання фосилій різного систематичного складу (кам’яний матеріал, заг. кількість 500 одиниць). Лупи, засоби для препарування фосилій з гірських порід. Лабораторія забезпечує навчально-методичну допомогу студентам при виконанні ними курсових робіт і дипломних проектів. Фонд лабораторії використовується під час наукових досліджень аспірантів і співробітників факультету, а також іншими факультетами університету та навіть геологічними організаціями.