Основи палеонтології

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент ІВАНІНА А. В.ГЛГ-11, ГЛГ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГЛГ-11доцент ІВАНІНА А. В.
ГЛГ-12доцент ІВАНІНА А. В.

Опис курсу

“Основи палеонтології” є нормативною дисципліною, обов’язковою з циклу дисциплін професійної підготовки, яку викладають на першому курсі в першому семестрі в обсязі 120 год: лекції – 32 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. Форма підсумкового контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюють 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Предметом навчальної дисципліни є рештки живих систем геологічного минулого. Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для набуття навичок діагностики палеонтологічного матеріалу. Тому у курсі представлено виклад базових положень палеонтології, біосферології, наведено характеристику деяких найвагоміших екологічних закономірностей існування й поширення мікробіоти, складного природного процесу – утворення фосилій та їхні класифікації залежно від механізму формування, систематику давніх організмів різного ступеня біологічної організації, геологічну історію і тренди розвитку як окремих груп, так і органічного світу загалом. Лабораторні заняття спрямовані на набуття навичок первинного опрацювання палеонтологічного матеріалу (робота з визначниками), ознайомлення з морфологією палеонтологічних об’єктів, які є найбільш значущі для визначення відносного віку порід. Крім пізнавального і прикладного аспекту, палеонтологія виконує виховну функцію і впливає на формування світогляду молодої людини.

Рекомендована література

1. Андрєєва-Григорович А. С., Медвєдєва Х. В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від найпростіших до членистоногих: Текст лекцій. Ч. 1. – Львів, 1999. – 78 с.
2. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 310 с.
3. Гриценко В. П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с.
4. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
5. Палеонтологія, палеоекологія, еволюційна теорія, стратиграфія: Словник-довідник. / [ред. В. П. Макридін, І. С. Барсков]. – Харків : Око, 1995. – 288 с.

Силабус: Основи палеонтології

Завантажити силабус