Геодинамічні реконструкції

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛГм-11доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Опис курсу

Геодинамічні реконструкції є важливою складовою геологічних досліджень і виконують їх з метою пояснення будови та еволюції території з позицій сучасних тектонічних концепцій. Вони ґрунтуються на детальному та усебічному вивчені будовирегіону, дослідженнях геохімічних особливостей та формаційноїприналежності речовинних комплексів, з’ясуванні стратиграфічного положення і структурної позиції хаотичних комплексів, систематизації геофізичних, палеомагнітних та палеокліматичних даних для вирішення питання щодо переміщень окремих плит і тектонічних блоків земної кори. Завданнями геодинамічних реконструкцій є також з’ясування вихідного географічного положення, первинної форми та орієнтування структурно-формаційних зон на різних етапах розвитку регіону, а також визначення їхнього положення відносно границь літосферних плит та особливостей трансформації в епохи розтягу (деструкції) і колізії.

Рекомендована література

Основна:

1.Геодинамические исследования при геологической съемке : [методические рекомендации] ; ред. Н.В. Межеловский. –СПб.: ВСЕГЕИ, 1992. –136 с.;

2.Зоненшайн Л.П. Палеогеодинамика / Л.П.Зоненшайн Кузьмин М.И. М.: Наука, 1993. –192 с.;

3.История океана Тетис / [Л.П.Зоненшайн, Ж.Деркур, В.Г.Казьмин и др.] –М.: ИО АН СССР, 1987. –155 с

4.Ле Пишон К. Тектоника плит / Ле Пишон К., Фрашито Ж., Боннин Ж. –М. : Мир, 1997. –287 с.;

5.Хаин В. Е. Геотектоника с основами геодинамики/ В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. –М. : Изд-во МГУ, 1995. –480 с.

6.Шульц С.С.Геодинамические реконструкции : [методическое руководство] / С.С.Шульц, Ш.Э. Эргашев, В.А.Гвоздев. –Л. : Недра, 1991. –144 с.; Допоміжна:

7.Белостоцкий И. И. Строение и формирование тектонических покровов / БелостоцкийИ.И. –М. : Недра, 1987, –235 с.;

8.Геодинамический анализ при геологическом картировании : [методические рекомендации] / [Г.С. Гусев, М.В. Минц, Д.И. Мусатов и др.]. –М.: Роскомнедра, 1989. 56 с.;

Силабус: Геодинамічні реконструкції

Завантажити силабус