Геологічне картування

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГЛГ-21доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.
ГЛГ-22БОГДАНОВА М. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб слухачі набули базових знань з геологічного картування(геологічної зйомки),необхідних при складання геологічної карти району, який досліджується, у вибраному масштабі і певного виду геолого-знімільних робіт. В процесі геологічного картування вивчаються і фіксуються геологічні тіла і структури різного генезису, що вимагає різноманітних методів дослідження. В наслідок цього геологічне катрування є складним і багатогранним науково-дослідним процесом.

Метою вивчення нормативної дисципліни«Геологічне картування»є набуття знань для усебічного вивчення геологічної будови, корисних копалин і складання геологічної карти певного району у відповідному масштабі. Для цього студенти мають виконати низку завдань: ознайомитись з типами і видами геологічних карт, вимогами для оформлення карт, правилами побудови геологічних розрізів,основними принципами, методами та видів проведення геологічного з картування,геологічним вивченням і картуванням осадових порід, геологічним вивченням розривів в гірських породах і складчастих форм залягання порід, геологічним картуванням інтрузивних утворень, вулканічних порід, метаморфічних порід, опанувати дистанційні методи в геології, зокрема геологічне дешифрування аерофотознімків з різними генетичних типів порід і структур, дешифрування космічних знімків території України і Світу для складання геологічних і космогеологічних карта схем

Рекомендована література

Основна:
1.Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: [наук.-метод. посіб.] / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович, В.Л. Приходько та ін. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державна геол. служба.–Київ, 2010. –246 с.
2.Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі / Г.Р. Байрак, Б.П. Муха . –Львів: Видав. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.–712 с.
3.Геологічне картографування. Типові умовні позначення. Основні вимоги / Керівники розробки П.Ф. Брацлавський, В.Я. Веліканов. –К.: Міністерство екології та природних ресурсів, 2002. –106 с.
4.Заика-Новацкий В.С. Структурный анализ и основы структурной геологи/ В.С. Заика-Новацкий, А.И. Казаков. –К.: Выщ. шк. Головное изд-во, 1989.–279с.
5.Кац Я.Г. Основы космической геологи / Я.Г. Кац , А.В. Тевелев, А.И. Полетаев –М.: Недра, 1988. –235 с.
6.Корчуганова Н.И. Дистанционные методы геологического картирования / Н.И. Корчуганова, А.К. Корсаков –М.: КДУ, 2009.–288с.
7.Лахи Ф. Полевая геология / Ф. Лахи. –М, 1966. –Т.1–352 с.
8.Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу / О.І. Лукієнко –К.: Вид.-поліграф. центр “Киівський університет”, 2002. –366с.
9.Методическое руководство по геологической съѐмке масштаба 1: 50000. Изд.2-е. Т.1. Под. Ред. А.С. Кумпана. –Л.: Недра, 1978.–503с.
10.Михайлов А.Е.Аэрометоды при геологических исследованиях / А.Е. Михайлов, Н.С. Рамм. –М.: Недра, 1975. –198 с. 11.Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000, складаннята підготовка до видання державної геологічної карти України масштабу 1:200000. Геолком України. –1999. –296 с. 12.Організація та проведення геологозйомочних робіт і складання та підготовка до видання геологічної карти України масштабу 1: 50000 (1: 25000). Інструкція; за ред.. В.І. Калініна та ін. –Київ, 2001. –204 с.
13.Полевая геология: Справочное руководство: В 2-х книгах/ под ред. В.В. Лаврова, А.С.Кумпана. –Л.: Недра, 1989. –Кн. 1: 400 с., Кн.2: 455 с.
14.СівороновА.О. Польові геологічні практики /Сіворонов А.О., Генералова Л.В., Дворжак Т.С. –Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012.–225 с.
15.Смішко Р. М. Структурна геологія та геологічне картування / Смішко Р. М., Пащенко В. Г. –Львів: Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010.–254с.
Допоміжна:
16.Геодинамическиеисследования при геологической съемке : [методические рекомендации] ;ред. Н.В. Межеловский. –СПб.: ВСЕГЕИ, 1992. –136 с.;
17.Геологическая схемка метаморфических и метасоматических комплексов. Методическое пособие / [Под. ред. В. А. Глебовицкого,В.И. Шульдинера]–СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1996.–416с.
18.Геологические исследования при геологосъемочных работах масштаба 1: 200000. Методические рекомендации. Вып. 3./ [ Под ред. А. И. Бурдэ, А.Ф. Карпузов, А.С. Киреев] –СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. –112 с.
19.Методическое руководство по изучению и геологической съѐмке четвертичных отложений/ А.К. Агаджанян, Б.А. Борисов, О.А. Брайцева и др. –Л.: Недра, 1987. –308 с.

Силабус: Геологічне картування

Завантажити силабус