Структури рудних полів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Структури рудних полів» є складовою частиною вчення про корисні копалини і тісно пов’язаний з курсами, що розглядають генетичні і геологопромислові типи родовищ металевих і неметалевих корисних копалин. У курсі представлено структурні особливості рудних полів і родовищ, які визначаються комплексом геологічних чинників, властивості вмісних порід, також охарактеризовано сучасні методи вивчення структур рудних полів і родовищ.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Структури рудних полів» є ознайомлення студентів з основними типами рудоконтролюючих структур і механізмами структуроутворення, формування у них навичок аналізу рудоносних структур.
Головні цілі: навчити студентів основним засобам структурного аналізу, дати необхідні знання в області навколорудних змін вмісних порід, фізикохімічних умов рудовідкладення і, особливо, основ металогенії та структур рудних полів і родовищ; підготувати висококваліфікованих геологів, які спеціалізувалися б в області розшуків і розвідки металевих і неметалевих родовищ корисних копалин.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.Д. Структуры рудных полей и месторождений. – М.: Недра, 1985. – 318 с.
2. Завдання для лабораторних і самостійних занять з курсу “Структури рудних полів і родовищ” для студентів ІV курсу геологічного факультету / Луньов Г.О., Шевчук В.М., Шваєвський О.В. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 47 с.
3. Крейтер В.М. Структуры рудных полей и месторождений. – М.: Гостехиздат, 1956. – 272 с.
4. Кривцов А. І. Структури рудних полів і родовищ, металогенія і прогноз рудоносности / А. І. Кривцов, П. Д. Яковлєв. – М.: Недра, 1991.
5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і самостійних занять з курсу “Структури рудних полів і родовищ” для студентів ІV курсу геологічного факультету / Луньов Г.О., Шевчук В.М., Шваєвський О.В. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 29 с.
6. Старостін В.І. Структури рудних полів і родовищ. –К.: 2018

Додаткова література:
1. Атлас морфоструктур рудных полей (железо, полиметаллы, медь, золото и олово). – Л.: Недра, 1973. – 164 с.
2. Геологические структуры эндогенных рудных месторождений / Под ред. Смирнова В.И.. – М.: Наука, 1978. – 240 с.
3. Геолого-структурные методы изучения эндогенных рудных месторождений / Отв. ред. Н.П.Лаверов. – М.: Наука, 1982. – 264 с.
4. Зайка–Новацкий В.С., Казаков А.Н. Стуктурный анализ и основы структурной геологии. – К.6 Вища школа, 1989. – 279 с.
5. Королев А.В., Шехтман П.А. Структурные условия размещения послемагматических руд. – М.: Недра, 1965. – 507 с.
6. Лукин Л.И. Методы изучения структур постмагматических рудных месторождений. – М.: Наука, 1986. – 230 с.
7. Невский В.А. Трещинная тектоника рудных полей и месторождений. – М.: Недра, 1979. – 265 с.
8. Никольский И.Л., Панов Б.С. Структуры рудных полей и месторождений. Основы металлогении. – К.: Вища школа, 1989. – 256 с

Силабус: Структури рудних полів

Завантажити силабус