Геологічна інтерпретація геофізичних даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент ФУРМАН В. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41доцент ФУРМАН В. В.

Опис курсу

Дисципліна “Геологічна інтерпретація геофізичних даних” є базовою у формуванні сучасних представлень про фізичні процеси – фізику Землі, що протікають у надрах Землі, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної кори – геофізики та фізичних принципів геотехнологій для спеціальності 103 Науки про Землю на четвертому курсі навчання.

Метою навчальної дисципліни “Геологічна інтерпретація геофізичних даних” є ознайомлення з фізико-геологічними основами геофізичних методів дослідження; основами та способами розв’язку прямих та обернених задач; характерними особливостями якісної та кількісної інтерпретації геофізичної інформації в різних методах геофізики; основами комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин.

В програмі дисципліни основна увага приділяється геологічному тлумаченню гравітаційних і магнітних аномалій, якісній та кількісній інтерпретації гравімагнітних даних, геологічне тлумачення та інтерпретація даних електророзвідки, геологічному аналізу даних сейсмометрії, принципам обробки даних геофізичних досліджень свердловин (ГДС) та комплексній інтерпретації діаграм ГДС.

Завдання курсу: ознайомлення із термінологічним апаратом геофізичних методів, вивчення природи геофізичних полів, їх зміну в часі, з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вивчення глибинної будови Землі, з’ясування можливостей геофізичних методів досліджень для вирішення пошукових, розвідувальних, інженерно-геологічних, археологічних та екологічних задач.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Толстой М.І. та ін. Основи геофізики. К.: Обрії, 2007. – 446 c.
  2. Краткий курс разведочной геофизики. Под редакцией В.К. Хмелевского М.: Недра, 1979.
  3. Тяпкін К.Ф., Тяпкін О.К., Якимчук М.А. Основи геофізики: Підручник. – К.: „Карбон Лтд”, 2000. – 248 с.
  4. Знаменский В. В. Полевая геофизика. М.: Недра 1980.
  5. Огильви А.А.Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990.
  6. Геофизические методы разведки.Подредакцией Захарова В.П. М.: Недра, 1982.
  7. Герхард Дор.Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984.
  8. Комплексирование геофизических методов. Справочник геофизика. М.: Недра. 1984.
  9. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник для

вузов. – М.Недра, 1991.- 368 с.

10.Кобранова В.Н. Петрофизика.Учебник для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп.- М.Недра, 1986.- 392 с.

11.Хмелевской В. К. Геофизические методы исследования земной коры. 2 книги. М.:

  1. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161636.

12.Андреев Б.А., Клушин И.Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. – Л.: Недра, 1965. – 495 с.

13.Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин. М.- Недра, 1991

14.Курганський В. М. Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу, 1999.

Додаткова література

15.Кири П., Брукс М. Введение в геофизическую разведку. – М., 1988.

16.Кунщиков В. К., Кунщикова М. К. Общий курс геофизических методов разведки.М., 1986.

17.Гура К. О., Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (сайт ф-ту «Бібіліотека»).

Силабус: Геологічна інтерпретація геофізичних даних

Завантажити силабус