Геоінформаційні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ВІХОТЬ Ю. М.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГЛГ-31Дацюк Ю. Р.
ГЛГ-32Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

«Геоінформаційні технології» є базовою у формуванні навиків роботи у середовищі геоінформаційних систем (ГІС). В останні роки геоінформаційні системи надзвичайно широко використовуються у різноманітних галузях науки, серед яких і науки про Землю. Використання програмних пакетів ГІС є потужним інструментом при різноманітних
аналізах та інтерпретаціях, оскільки геологія використовує у багатьох випадках просторові дані.

Метою вивчення дисципліни «Геоінформаційні технології» є ознайомлення та освоєння студентами базового понятійнотермінологічного апарату, методології та методики з представлення та програмного опрацювання геоданих, формуванння навиків представлення просторових об’єктів за допомогою засобів комп’ютерної графіки, навичок
та знань основ програмних засобів ГІС, використання апаратних засобів ГІС в науках про Землю.
Головні цілі: навчити студентів працювати з програмними пакетами ГІС, з окремими її модулями для представлення просторової інформації, у вигляді цифрових електронних карт, графічного представлення у вигляді растрового та векторної картографічної інформації, створювати атрибутивні таблиці з базами геоданих, виводити на друк графічну
інформацію у вигляді електронних карт та розміщувати її у мережі Інтернет.

Рекомендована література

Основна література:
1. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с.
2. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики – ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с. — ISBN 966-680-234-1.
3. Андрейчук О.М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. – Львів : Простір-М, 2015. — 284 с. — ISBN 978-617-7363-00-1

Додаткова література:
1. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн..1: Учеб. Пособие для студентов вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

Силабус: Геоінформаційні технології

Завантажити силабус