Геологія родовищ корисних копалин

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Геологія родовищ корисних копалин» є оригінальним методом вивчення і порівняльного аналізу в навчальних курсах усіх твердих корисних копалин – металевих (рудних) і неметалевих (нерудних). Вона описує родовища в порядку розгляду корисних копалин, а не в розрізі їхніх генетичних класифікацій, як це подано, до прикладу, у близькому за змістом курсі «Теорія рудогенезу». У межах розгляду кожного об’єкту (металу, неметалу) подаються загальні відомості про об’єкт, вимоги до нього промисловості і застосування в різних галузях народного господарства, генетичні типи промислових родовищ, а також додатково відбувається опис (аналіз, обговорення) найкрупніших, найліпше вивчених і типових родовищ у загальноприйнятому порядку генетичної класифікації. Вчення про геологію родовищ корисних копалин є одним з розділів геології, який вивчає корисні копалини та їхні родовища як геологічні явища. У зв’язку з цим треба вивчати речовинний склад і будову руд, форму і геологічне положення рудних тіл серед вмісних порід, зміни вмісних порід поблизу рудних тіл, дані про приховані ознаки зруденіння, умови утворення родовищ та закономірності їхнього поширення в земній корі. Без знання цих питань неможливе наукове прогнозування родовищ корисних копалин, раціональне спрямування їхніх розшуків і розвідки, правильна оцінка виявлених об’єктів.

Метою є вивчення геологічної будови і речовинного складу руд промислових родовищ. Ці знання необхідні під час оцінки перспектив нових об’єктів, проведення геолого-знімальних і розшукових робіт, а також для розвідки і розробки родовищ корисних копалин.

Ціль курсу: вивчення природних геологічних і фізико-хімічних процесів рудоутворення, причин і умов утворення родовищ та загальних закономірностей їхнього поширення в земній корі.

Рекомендована література

Основна література:

Геологія корисних копалин. Ч. 1. Рудогенез: підручник / Ю. В. Ляхов, М. М. Павлунь, С. І. Ціхонь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 286 с.

Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Еремин Н. И. Неметаллические полезные ископаемые. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 284 с.

Котляр В. Н. Основы теории рудообразования. – М.: Недра, 1970. – 464 с.

Курс месторождений полезных ископаемых / [А. Г. Бетехтин, А. С. Голиков, В. Ф. Дыбков и др.] / под ред. П. М. Татаринова и А. Г. Бетехтина. – М.: Недра, 1964. – 592 с.

Курс месторождений твердых полезных ископаемых / [П. М. Татаринов, А. Е. Карякин, А. С. Голиков и др.] / под ред. П. М. Татаринова и А. Е. Карякина. – Л.: Недра, 1975. – 631 с.

Парк Ч. Ф., Мак-Дональд Р. А. Рудные месторождения. Пер. с англ. В. Н. Дубровского и Е. П. Малиновского / Под ред. И с предисловием акад. В. И. Смирнова. – М.: Мир, 1966. – 546 с.

Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1976. – 688 с.

Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 669 с.

Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1989. – 326 с.

Додаткова література:

Вольфсон Ф. И., Дружинин А. В. Главнейшие типы рудных месторождений. – М.: Недра, 1975. – 392 с.

Курс месторождений неметаллических полезных ископаемых / В. Ф. Дыбков, А. Е. Карякин, В. Д. Никитин, П. М. Татаринов / под ред. П. М. Татаринова. – М.: Недра, 1969. – 472 с.

Курс рудных месторождений. Учебник для вузов / В. И. Смирнов, А. И. Гинзбург, В. М. Григорьев, Г. Ф. Яковлев / под. ред. В. И. Смирнова. – М.: Недра, 1981. – 348 с.

Курс рудных месторождений: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / В. И. Смирнов, А. И. Гинзбург, В. М. Григорьев, Г. Ф. Яковлев. – М.: Недра, 1986. – 360 с.

Матеріали

Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Силабус: Геологія родовищ корисних копалин

Завантажити силабус