Математична статистика та обробка геологічної інформації

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ХОМ’ЯК М. М.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31доцент ХОМ’ЯК М. М.
ГЛГ-32доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Дисципліна “Математична статистика та обробка геологічної інформації” належить до циклу природничо-наукової підготовки і служить формуванню методологічних основ наукових досліджень шляхом опрацювання різнорідної геологічної інформації з використанням методів теорії ймовірності, математичної статистики, геостатистики та геоінформатики.

Мета навчальної дисципліни — викласти студентам теоретичні основи теорії ймовірності та математичної статистики, прикладних методів геостатистики, сформулювати класи геологічних задач, що розв’язуються даними методами та їхню специфіку, а також забезпечити практичне оволодіння навиками обробки статистичного матеріалу з допомогою сучасної комп’ютерної техніки.

До завдань навчальної дисципліни належить

 • підготовка геологічної інформації в числовому, електронному вигляді та її первинне опрацювання на комп’ютері;
 • оволодіння понятійною базою теорії ймовірності і математичної статистики та їхнє застосування в науках про Землю;
 • наукове обґрунтування та планування польових, експериментальних і лабораторних вимірювань на основі математичних методів статистичного аналізу;
 • оцінка ймовірностей подій, знаходження базових характеристик статистичного матеріалу, знаходження довірчих інтервалів, побудова гістограм частотного розподілу,
 • перевірка гіпотез щодо порівняння характеристик двох чи більше вибірок;
 • вирішення задач дисперсійного, кореляційного, регресійного аналізів тощо;
 • дослідження закономірного та випадкового характеру просторового розподілу даних та їхнє відображення на картах;
 • інтерпретація результатів статистичного аналізу для конкретних геофізичних, геохімічних, мінералогічних та інших геоданих.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Донченко В. С., Сидоров М. В.-С., Шарапов М. М. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. – Київ, ВЦ Академія, 2009. – 288 с.
 2. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 448 с.
 3. Хом’як М.М. Геостатистика. Курс лекцій. Ч.1. Базові поняття статистики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 51 с.
 4. Хом’як М.М. Геостатистика. Курс лекцій. Ч.2. Вступ до дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 47 с.
 5. Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии / Пер. с англ.: В 2 кн. – М.: Недра, 1990. – 319+427 с.
 6. Дюбрул О. Использование геостатистики для включения в геологическую модель сейсмических данных. – SEG, EAGE 2002. –296 с.
 7. Каждан А.Б., Гуськов О.И. 3. Математические методы в геологии. – М.: Недра, 1990. – 251 с.
 8. Справочник по математическим методам в геологии / Родионов Д.А., Коган Р.И., Голубева В.А. и др. – М.: Недра, 1987. – 335 с.

Додаткова література:

 1. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1983. – 416 с.
 2. Жерновий Ю. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 101 с
 3. Методические рекомендации по первичной математической обработке данных при геохимических поисках месторождений / Сост. Бондаренко В.Н., Коган Р.И., Чолакян П.Г. – М.: ИМГРЭ, 1984. – 61 с.
 4. Миллер Р.Л., Кан Дж. С. Статистический анализ в геологических науках / Пер. с англ. Д.А. Родионова. – М.: Мир, 1965. – 482 с.
 5. Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики / Пер. с франц. Ю.В. Рощина. – М.: Мир, 1968. – 408 с.
 6. Крамбейн У., Грейбилл Ф. Статистические модели в геологии / Пер. с англ. Д.А. Родионова. – М.: Мир, 1969. – 398 с.

Силабус: Математична статистика та обробка геологічної інформації

Завантажити силабус