Металогенія докембрію

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор ПАВЛУНЬ М. М.ГЛГм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГЛГм-21ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Металогенія докембрію» є завершальним курсом у процесі фахового становлення геолога-магістра. Засвоєння цього курсу дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-розвідувальні роботи на різних родовищах корисних копалин.

Метою ознайомлення з винятковістю металогенії докембрію, її еволюцією в часі та за масштабом акумуляції запасів різних видів корисних копалин.

Головні цілі: підготувати фахівців для роботи з розшуків і розвідки родовищ в геотектонічних структурах древніх щитів і їхніх чохлів, зокрема Українського щита. Навчити студентів основам металогенічного аналізу архею і протерозою.

Рекомендована література

Основна література:
1. Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В.
Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.
2. Комплексна металогенічна карта України масштабу 1: 500
000 та пояснювальна записка до неї / [під ред. С. В. Гошовського].
– Київ : УкрДГРІ, 2002. – 336 с.
3. Лазько Є.М. Ендогенні рудні формації: Навч. посібник. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 121 с.
4. Металогенічна карта України. Масштаб 1: 1 000 000 / [В. А.
Колосовська, В. А. Веліканов, А. С. Войновський та ін.] / [гол.
ред. Д. С. Гурський]. –Київ : Держгеолслужба України, 2002. – 6 л.
5. Bates Robert L. Geology of the Industrial Rocks and Minerals. –
New York : Harper & Brothers, 1960. – 548 p.
Додаткова література:
6. Атлас геологія і корисні копалини України. Масштаб 1: 5
000 000 / [гол. ред. Л. С. Галецький]. – Київ : НАНУ, 2001. – 168 с.
7. Бобров О.Б., Сіворонов А. О. Формаційний аналіз та досвід
його застосування під час прогнозно-металогенічних побудов (на
прикладі Середньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. [Перспективи золотоносності
надр України]. – 1994. – Вип. 12. – С. 106–111.
8. Лазько Є. М., Сіворонов А. О. Металогенія золота архею //
Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. [Перспективи золотоносності надр
України]. – 1994. – Вип. 12. – С. 15–22.

Силабус: Металогенія докембрію

Завантажити силабус