Основи термобарогеохімії

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ЦІХОНЬ С. І.

Опис курсу

Курс «Основи термобарогеохімії» є одним з головних у формуванні сучасних уявлень про фізико-хімічні процеси, що відбуваються у надрах Землі.  Це вибіркова дисципліна з спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю. Мета вивчення дисципліни «Основи термобарогеохімії» полягає у розкритті перед студентами одного із шляхів пізнання діалектичної єдності геологічних і фізико-хімічних процесів, оскільки повне уявлення про природу різноманітних мінеральних скупчень, тим більше про генезис родовищ корисних копалин, неможливе без знання про загальну спрямованість і динаміку теплового режиму, агрегатний стан та іонно-газовий склад середовища, його щільність (густину), окислювально-відновні та кислотно-лужні властивості. Головні цілі: студенти повинні опанувати теоретичну частину курсу, головні методи термобарогеохімії і їхнє використання на практиці.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. К., 1960.
 2. Ермаков Н.П. Геохимические системы включений в минералах. М., Недра, 1972.
 3. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. Киев, Наукова думка, 1982. –240 с.
 4. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М., 1987. Т. 1.
 5. Robert H. Goldstein, James Reynolds. Systematics of Fluid Inclusions in Diagenetic Minerals, – 1994, – 199 с. https://doi.org/10.2110/scn.94.31
 6. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В. Физико-химические основы прогнозирования постмагматического оруденения. М., Недра, 1981.
 7. Ляхов Ю.В., Павлунь Н.Н., Пизнюр А.В., Попивняк И.В. Термобарогеохимия золота. Львов, Свит, 1995.
 8. Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Прикладна термобарогеохімія / Основи термобарогеохімічного пробовідбирання (Курс лекцій для студентів геологічного факультету) Част.2. Львів „Євросвіт”, 2005, 75 с.
 9. Попівняк І.В., Ціхонь С.І., Школка В.В., Основи термобарогеохімії / Визначення тиску за істотно газовими включеннями в мінералах (до курсу “Основи темобарогеохімії”), Львів „Євросвіт”, 2008, 41 с.

Додаткова література:

 1. Ермаков Н.П. Исследования минералообразующих растворов. Х., 1950.
 2. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ). – Мінерал. зб. Львів. ун-ту, 1992, с. 28-36.
 3. Попівняк І. Генерації флюїдних включень – діагностика та системні (структурно-генетичні) властивості // Мінерал. зб. № 54. Вип. 1. С. 30–47.
 4. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до курсу “Основи термобарогеохімії” (визначення ерозійного зрізу та вертикального розмаху зруденіння). Львів, 1990.

Матеріали

Прикладна термобарогеохімія (частина 2)

Силабус: Основи термобарогеохімії

Завантажити силабус