Основи підрахунку запасів нафти і газу

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Опис курсу

У курсі «Основи підрахунку запасів нафти і газу» буде відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу. Студенти ознайомляться з класифікацію запасів і ресурсів та її ролі у підрахунку запасів нафти і газу. Оволодіють методикою підрахунку й перерахунку запасів на різних стадіях вивченості покладів, методичними аспектами підрахунку запасів за допомогою геоінформаційних систем

Рекомендована література

1. Рудько Г.І., Ляху М.В., Ловинюков В.І., Багнюк М.М., Григіль В.Г. / Підручник. За заг. ред. доктора геолого-мінералогічних наук, доктора географічних наук, доктора технічних наук, професора Г.І. Рудька. –Київ – Чернівці: Букрек, 2016. – 592 с.
2. Суярко В.Г. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів: Підручник / В.Г. Суярко. – Харків: Фоліо, 2015. – 296 с.
3. Крупський Ю.З. Геологія та екологія видобутку нафти і газу. – Львів: Вид.центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010. – 212 с.
4. Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: Конспект лекцій – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008 – 321 с.
5. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г., та ін. Нафтогазопромислова геологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл.,
що навчаються за спец. «Геологія нафти і газу». – К.: Наук. Думка, 2005. – 432 с.
6. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. Львів, 2003.

Силабус: Основи підрахунку запасів нафти і газу

Завантажити силабус