Інженерна геологія та гідрогеологія

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Інженерна геологія та гідрогеологія

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Силабуси навчальних дисциплін (для вступників 2023 р)

Нормативні навчальні дисципліни 

ОПП Інженерна геологія та гідрогеологія

Вибіркові навчальні дисципліни

Репозитарій магістерських робіт

2023

Теми магістерських робіт

2020

Палига І.В. Оцінка зсувонебезпечності території Тернопільської області

Николишин А. Т. Інженерно–геологічні властивості техногенних відкладів центральної частини міста Львова

Жарнікова І. А. Умови та чинники розвитку ерозійних процесів в околицях м. Львова

Різник Т.Є. Оцінка змін гідрогеологічних умов у зоні впливу копальні «Межирічанська» (Червоноградський гірничопромисловий район)

Гнатюк І. В. Інженерно-геологічні умови та ризики розвитку соляного карсту в зоні впливу Солотвинського родовища кам’яної солі (Закарпатська область)

Лизак М. К. Інженерно-геологічні умови та оцінка стійкості дамби хвостосховища Стебницького ГХП «Полімінерал»

Мартинюк А. М. Експлуатаційні запаси та екологічний стан підземних вод Івано-Франківської області

Белзюк М. І. Вплив розробки Верхньомасловецького нафтового родовища на навколишнє середовище (Бориславський нафтопромисловий район)

Бєляєв Р. М. Сучасний стан водозаборів Чернівецької області

Горбань С. А. Геофізичні методи оцінки перспектив нафтогазоносності Хідновицького родовища (Львівська область)

Буждиган М. М. Техногенне підтоплення території м.Львова

Угоди

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Волошина Петра Костянтиновича petro.voloshyn@lnu.edu.ua

 

СИЛАБУСИ

2023-2024 н. р.

Код н/д Компоненти освітньої програми (дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна (магістерська) робота) Кількість кредитів Денна (заочна) ф.н.

Форма підсумкового контролю

Перший семестр (вступники 2023 р, денна і заочна форма навчання)

ЗК 1.1.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3 Залік
ПП 1.2.01 Геодинаміка 3,5 Залік
ПП 1.2.02 Геологія нафти і газу 3,5 Залік
ПП 1.2.03 Мінерально-сировинна база України 4 Екзамен
ПП 1.2.04 Геохімія 4 Екзамен
ПП 1.2.05 Методи стратиграфічних досліджень 4 Екзамен
ПП 1.2.06 Комплексування геофізичних методів 4 Залік
ПП 1.2.07 Екологічна геологія 4 Екзамен

Другий семестр (вступники 2023 р, денна і заочна форма навчання)

ПП 1.2.1.01 Нормування і стандартизація в гідрогеології та інженерній геології 3 Екзамен
ПП 1.2.1.02 Польові методи гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень 3 Екзамен
ПП 1.2.1.03 Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування 3 Екзамен
ПП 1.2.1.04 Науково-дослідний практикум 3 (6) Курсова робота
ЗК2.1.1.01 Дисципліна вільного вибору

3 Залік
ПП2.1.2.01 Вибіркова дисципліна 1

3 Залік
ПП2.1.2.02 Вибіркова дисципліна 2

3 Залік
ПП 1.2.1.06 Навчальна магістерська (польова) практика 9 (6) Дифер. залік

Третій семестр (вступники 2022 р, заочна форма)

ПП1.2.07 Науково-дослідний практикум 1 Курсова робота
ПП1.2.1.03 Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування 2 Екзамен
ПП1.2.1.03 Методи оцінки геологічної небезпеки та ризику 2,5 Залік
ПП2.1.2.03 Спеціальні гідрогеологічні розрахунки 2 Залік
ПП2.1.2.04 Екологічна гідрогеологія 2 Залік
ПП2.1.2.05 Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст 2 Залік
ПП2.1.2.07 Мінеральні води України 2 Залік
Виробнича (переддипломна) практика 4,5 Дифер. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 12 Захист в ЕК