Гідрогеологічне картування

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016КРЕМІНЬ Н. Ю.
108КРЕМІНЬ Н. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.
108КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “Гідрогеологічне картування” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в другому семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення гідрогеологічного картування з метою вивчення і аналізу просторового поширення гідрогеологічних умов територій, які призначені для господарського освоєння.

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо вміння здійснювати гідрогеологічне картування територій з метою вивчення і аналізу просторового поширення гідрогеологічних умов будівництва споруд та забезпечення потреб питного та господарського водопостачання.

Цілі дисципліни формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо комплексної оцінки території за результатами аналізу гідрогеологічних карт а також сучасних аспектів гідрогеологічного картографування; розуміння принципів побудови гідрогеологічних карт та вміння розрізняти їх різновиди.

Рекомендована література

Основна література

 1. ГСТУ 42.10-02-96 “Води мінеральні лікувальні. Технічні умови” – К.: МОЗ України,1996. – 30 с.
 2. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва (Друга редакція ) – К., 2014. – 126 с.
 3. ДСТУ 2757-94. Картографія. Терміни та визначення. – К., 1994. – 95 с.
 4. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань – К., 2009. – 37 с.
 5. ДСанПін 2.2.4-171-10. Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». – К., 2010.
 6. ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови». -К., 1993. – 90 с.
 7. ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT) – К., 2021. – 23 с.
 8. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 9. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посіб. (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / І. Книш, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.
 10. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень: підручник. /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: geol.univ@kiev.ua, 2015 – 275 с.
 11. Положення про стадії геолого-розвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи). Мінекоресурсів України. К. 2000, – 20 с.
 12. Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх підземних вод родовищ твердих корисних копалин. Методичні вказівки ДКЗ України. К.– 2000, –12 с.

Додаткова література

 1. Андрейчук Ю. М. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів природничого напряму у Львівському національному університеті імені Івана Франка/ Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, І. Б. Книш // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 648–655
 2. ГКНТА-2.04-02-98 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text
 3. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14

Інтернет ресурси

 1. Інтерактивна карта водозабірних споруд [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.geo.gov.ua/interaktyvnu-kartu-vodozabirnykh-sporud-rozmistyly-na-derzhheoportali/
 2. Положення про Державну гідрогеологічну карту України масштабу 1:200 000[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0929-01#Text
 3. ArcGIS Online [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.esri.com/uk-ua/arcgis/products/arcgis-online/overview
 4. Google Maps [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com.ua/maps
 5. Google_Earth [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com/earth/

Силабус: 2023

Завантажити силабус