Інженерно-геологічне картування

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
108КРЕМІНЬ Н. Ю.
1016КРЕМІНЬ Н. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012КРЕМІНЬ Н. Ю.
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “Інженерно-геологічне картування” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія” магістерського рівня вищої освіти, яка викладається в другому семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета дисципліни “ Інженерно-геологічне картування ” – формування у здобувачів компетентностей щодо вміння здійснювати інженерно-геологічного картування територій з метою вивчення і аналізу просторового поширення інженерно-геологічних умов будівництва споруд та господарського використання території..

Денна форма навчання: 48 години аудиторних занять, з них 16 години лекцій, 32 годин лабораторних занять та 42 годин самостійної роботи.

Заочна форма навчання: 20 години аудиторних занять, з них 8 години лекцій, 12 годин лабораторних занять та 70 годин самостійної роботи

Рекомендована література

Основна література

 1. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва (Друга редакція) – К., 2014. – 126 с.
 2. ДСТУ 2757-94. Картографія. Терміни та визначення. – К., 1994. – 95 с.
 3. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань – К., 2009. – 37 с.
 4. ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT) – К., 2021. – 23 с.
 5. Інженерна геологія (з основами геотехніки): підручник для студентів вищих навчальних закладів /за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. – Харків: Харківський нац. ун-тет імені В. Н. Каразіна, 2019. – 278 с.
 6. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 7. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посіб. (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / І. Книш, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.

Додаткова література

 1. Андрейчук Ю. М. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів природничого напряму у Львівському національному університеті імені Івана Франка/ Ю. М. Андрейчук, Є. А. Іванов, І. Б. Книш // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 648–655
 2. ГКНТА-2.04-02-98 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text
 3. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14

Інтернет ресурси

 1. ArcGIS Online [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.esri.com/uk-ua/arcgis/products/arcgis-online/overview
 2. Engineering geological maps; a guide to their preparation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000016580
 3. Engineering Geological Maps [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-12127-7_106-1
 4. Google Maps [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com.ua/maps
 5. Google_Earth [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.google.com/earth/

Силабус: Інженерно-геологічне картування 2023

Завантажити силабус