Мінеральні води України

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116КРЕМІНЬ Н. Ю.
118КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “ Мінеральні води України” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в третьому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо розуміння принципів і закономірностей поширення мінеральних вод, особливостей регіонального розповсюдження родовищ мінеральних вод України.

Мета дисципліни “ Мінеральні води України” – надати базові знання про закономірності та особливості формування і поширення різноманітних видів мінеральних, термальних і промислових вод в Україні; ознайомити із методами пошуку, оцінки їх якісного складу, ступеня захищеності та ризику виснаження й забруднення.

Рекомендована література

Основна література

 1. ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови». 1993.
 2. ДСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні вимоги». 1996.
 3. Колесник Е.О., Бабова К.Д. Мінеральні води України – К.: ВО “Купріянова”, 2005. – 560 c
 4. Колодій В.В. Гідрогеологія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 368 с.
 5. Нетробчук, І. М., Самолюк, І. В. Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні. Географія та туризм, (41), 2017. – 190–200
 6. Огняник М. С. Мінеральні води України: підр. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 216 с.
 7. Стецюк, О. Карпатський регіон України в системі Національного виробництва мінеральних вод. Вісник Львів. ун-у. Серія географ., (47), 2014. – 254–264.
 8. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2011. – 239 с.
 9. Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.В. Проблеми класифікації мінеральних вод України і перспективи виявлення їх різноманітності // Проблеми мінеральних вод: Збірник наукових праць. – К., 2002. – С. 13–32

Додаткова література

 1. Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологіч-ного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конф. до 20-річчя каф. екологічної та інже-нерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
 2. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних підземних вод. Зареєстровано Мін. юстиції України 22.08.2003 під №732/8053, К.: ДКЗ України, 2003. – 55 с
 3. Лобода М. В. Мінеральні води Закарпаття. Питне лікувальне використання / М. В. Лобода, Киртич Л. П. − Ужгород, 1997. − 175 с.
 4. Пономаренко І. В. Аналіз ринку мінеральних вод в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Пономаренко // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. – C. 412-418. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018

Інтернет ресурси

 1. Водний кодекс України (1995), редакція від 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Підземні води України URL: http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/vody-pidzemni
 3. Правила охорони підземних вод. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 325 від 11.05.2023. URL: https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-325-vid-11-05-2023/

Силабус: Мінеральні води України 2023

Завантажити силабус

Силабус: Мінеральні води України (2022)

Завантажити силабус