Охорона літосфери

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СЛИВКО Є. М.
108доцент СЛИВКО Є. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент СЛИВКО Є. М.
1012доцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Дисципліна «Охорона літосфери» є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки магістра зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”. Її викладають у другому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3 кредити.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про основні заходи з охорони тієї частини літо­сфери, яка сьогодні щораз більше зазнає негативного впливу людської діяльності, – геологічного середовища, а також ознайомити студентів з нормативно-правовими актами, нормами, стандартами, правилами тощо в галузі раціональної розробки корисних копалин, дотримання стійкості надр, охорони літо-, педо- і підземної гідросфери від забруднення та інших негативних наслідків техногенного впливу.

Завдання:

1) оцінювання умов організації геологічного середовища та впливу на його стан ендогенних, екзогенних і техногенних чинників;

2) визначення стану та ступеня природних і техно-природних екологічних змін геологічного середовища в межах різних територіальних та функціональних рангів;

3) визначення головних природних і техногенних чинників, які призводять до зміни стану геологічного середовища та його складових, передусім, верхньої частини літосфери, підземної гідросфери і педосфери;

4) визначення оптимального комплексу заходів для охорони конкретних компонентів геологічного середовища.

Рекомендована література

Основна література

 1. Адаменко О. М., Рудько Г. І. Екологічна геологія : підручник. – Київ : Манускрипт, 1998. – 348 с.
 2. Бакка М. Т., Лягутко К. С., Пчолкін Г. Д. Екологія гірничого виробництва : навч. посібник. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 430 с.
 3. Екологічна геологія : підручник / за ред. М. М. Коржнєва. – Київ, 2005. – 257 с.
 4. Кірін Р. С., Хоменко В. Л. Геологічне право : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 198 с. Електронна версія: https://www.academia.edu/Геологічне_право
 5. Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Гроховська Ю. Р. та ін. Гідроекологія : підручник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 – 380 с.
 6. Малахов І. М. Техногенез у геологічному середовищі. – Кривий Ріг, 2003. – 252 с.
 7. Методи геоекологічних досліджень : навч. посібник / за ред. М. Д. Гродзинського, П. Г. Щищенка. – Київ, 1999. – 243 с.
 8. Паранько І. С., Смірнова Г. Я. Основи екології геологічного середовища : конспект лекцій. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.
 9. Рудько Г., Миргородський О., Курило М., Лагода А. Нормативно-правове регулювання надрокористування. – Київ : Гіперіон, 2012. – 256 с.
 10. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с.
 11. Рудько Г. І., Гамеляк І. П. Основи загальної, інженерної та екологічної геології : навч. посібник. – Чернівці : Букрек, 2003. – 423 с.
 12. Савицький В. М., Хільчевський В. К., Чунарьов О. В., Яцюк М. В. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : навч. посібник. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 152 с.
 13. Environmental Geology / Ed. by James W. LaMoreaux. New York, NY : Springer, 2019.

Додаткова література

 1. Білецький В. С. Класифікація техногенних впливів на геологічне середовище // Нафтогазова інженерія. – 2017. – Число 2. – С. 27–34.
 2. Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : навч. посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 267 с. Електронна версія: https://vseosvita.ua/library/inzenerna-geologia-ta-ohorona-navkolisnogo-seredovisa-353246.html
 3. Горбань В. А. Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 1–2. – С. 124 – 127.
 4. Іванов Є., Ковальчук І., Терещук О.. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : монографія. – Луцьк : Вол. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2009. – 208 с.
 5. Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 c.
 6. Коржнєв М. М., Шеляг-Сосонко Ю. Р., Яковлєв Є. О. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.
 7. Косигіна А. Є. Особливості правової охорони підземних вод // Lex Portus. – 2018. – № 5 (13). – С. 113–125.
 8. Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів : навч. посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 304 с.
 9. Паранько І. С. Місце охорони геологічного середовища в професійно-освітніх напрямах підготовки фахівців // Наук. записки Вінницького ДПЦ імені М. Коцюбинського. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 20. – С. 140–148. Електронна версія: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_geogr_2010_20_22
 10. Паранько І. С. Людина і природа – партнери чи антагоністи // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 61. – С. 61–66. Електронна версія:http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_61_11
 11. Паранько І., Павлунь М. Сіворонов А. Геологічне середовище – основний компонент ноосфери//Мінерал. зб. – 2013. – № 63, вип. 1. – С. 32–38. Електронна версія: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2013_63_1_6
 12. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / за ред. Г. І. Рудька. – Київ, 2006. – 480 с.
 13. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Екологічний моніторинг геологічного середовища : підручник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 260 с.
 14. Рудько Г. І., Панібрацька О. В. Екологія геологічного середовища // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2012. – № 2 (6). – С. 60–63.
 15. Сивий М., Іванов Є., Паранько І. Географія мінеральних ресурсів України. – Львів : Простір М, 2013. – 683 с.
 16. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с.

Інтернет-ресурси

 1. Водний кодекс України (1995), редакція від 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Закон України “Про управління відходами” (2022, редакція від 31.03.23). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text
 3. Кодекс України “Про надра” (1994, редакція станом на 28.03.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text
 4. Котович О. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Екологічне ґрунтознавство”, 2017. URL: http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_ material&id=8728
 5. Літосфера в міському просторі. URL: https://ourhomemanyava.com/2021/01/08/літосфера-в-міському-просторі
 6. Національний атлас України. Електронна версія. URL: http://wdc.org.ua/atlas
 7. Правила охорони підземних вод. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 325 від 11.05.2023. URL: https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-325-vid-11-05-2023/
 8. https://menr.gov.ua/ (офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України)
 9. https://www.eea.europa.eu/en (EEA – European Environment Agency)
 10. http://www.niiep.kharkov.ua/ (сайт НДУ “Український науково-дослідний інститут екологічних проблем” (УКРНДІЕП))

Силабус: 2023

Завантажити силабус