Водний кадастр

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СЛИВКО Є. М.ГЛІм-11
108доцент СЛИВКО Є. М.ГЛІм-11з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛІм-11доцент СЛИВКО Є. М.
1012ГЛІм-11здоцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Державний водний кадастр – це систематизоване зведення відомостей про водні ресурси країни. Він містить інформацію про моря, лимани, річки, озера, водосховища, ставки та підземні води, водокористувачів, а також відомості щодо обліку використання вод. Водний кадастр складається з трьох розділів: поверхневі води, підземні води та використання вод. Єдина державна система обліку вод і їхнього використання забезпечує систематичні спостереження за режимом водних об’єктів та облік усіх вод єдиного державного фонду, обґрунтовує напрями їхнього раціонального використання.

Дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки магістра зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”. Її викладають у другому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3 кредити.

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про Державний водний кадастр України, про поверхневі й підземні водні ресурси, які підлягають обліку та оцінці з метою отримання достовірних даних щодо правового, природного і господарського стану водних об’єктів для організації їхнього раціонального й ефективно використання.

Завдання:

1) характеристика внутрішніх поверхневих і підземних вод України та їхнього сучасного стану;

2) визначення складу і властивостей поверхневих і підземних (питних і технічних) вод;

3) визначення головних природних і техногенних чинників, які впливають на склад поверхневих і підземних вод;

4) характеристика родовищ прісних підземних вод України;

5) вивчення принципів раціонального і комплексного використання поверхневих і підземних водних ресурсів.

Рекомендована література

Основна література

 1. Будз О. П. Гідрологія : Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2008. – 168 с.
 2. Клименко М. О., Гроховська Ю. Р., Бєдункова О. О. Гідроекологія : навч. посібник для дистанційного навчання. – Рівне : НУВГП, 2008. – 178 с.
 3. Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Гроховська Ю. Р. та ін. Гідроекологія : підручник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 – 380 с.
 4. Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 c.
 5. Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів : навч. посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 304 с.
 6. Курганевич Л. П. Водний кадастр : навч. посібник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 116 с. Електронна версія: https://geoknigi.com/book_view.php?id=234
 7. Курганевич Л. Водні ресурси та водний кадастр : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 56 с.
 8. Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с.
 9. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона / за ред. В. К. Хільчевського. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 154 с.
 10. Стан підземних вод України, щорічник. – Київ : Державна служба геології та надр України, ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2018. – 121 с.
 11. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 1. – 343 с. ; Т. 2. – 496 с.
 12. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с.

Додаткова література

 1. Водне господарство в Україні / за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва]. – Київ : Генеза, 2000. – 456 с.
 2. Косигіна А. Є. Особливості правової охорони підземних вод // Lex Portus. – 2018. – № 5 (13). – С. 113–125.
 3. Ладиченко В. В., Головко Л. О. Законодавче забезпечення питного водопостачання в Сполучених Штатах Америки // Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 5. – С. 39–42.
 4. Лобода Н. С., Отченаш Н. Д. Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишнє середовище : навч. посібник. – Одеса : Одеський держ. екол. ун-т, 2017. – 199 с.
 5. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році. – Київ, 2021. – 385 с.
 6. Осокіна Н. П. Пестициди в підземних водах України і здоров’я // Мінеральні ресурси України. – 2021. – № 2. – С. 38–43.
 7. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. В. Водний фонд України: довідниковий посібник. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 392 с.
 8. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями . – Київ : Символ-Т, 1998. – 28 с.
 9. Рудаков Д. В. Математичні методи в охороні підземних вод : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 158 с.
 10. Шестопалов В., Лялько В., Гудзенко В. та ін. Підземні води як стратегічний ресурс // Вісник НАН України. – 2005. – № 5. – С. 32–39.
 11. Яцик А. В. Водогосподарська екологія : у 4 т., 7 кн. / А. В. Яцик. – Київ : Генеза, 2004. – Т. 4, кн. 6–7. – 680 с. – Книга шоста. Закони України про воду. Книга сьома. Нормативно-методичні документи про воду.
 12. Яцик А. В., Антонов О. Д., Корбутяк В. М., Сливка П. Д. Гідролого-екологічний тлумачний словник. – Київ : Урожай, 1995. – 160 с.
 13. Яцик А. В., Петрук О. М., Канаш А. П. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України. – Київ : УНДІВЕП, 1992. – 40 с.

Інтернет-ресурси

 1. Державний водний кадастр за розділом “Поверхневі води”. URL: https://davr.gov.ua/derzhavnij-vodnij-kadastr-za-rozdilom-poverhnevi-vodi-
 2. Державний водний кадастр за розділом “Водокористування”. URL: https://data.gov.ua/dataset/cadastre-water-use
 3. Гідрогеологічні умови та ресурси. Текст / Національний атлас України. Електронна версія. URL: http://wdc.org.ua/atlas/4050100.html
 4. Водний кодекс України (1995), редакція від 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 5. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод (2000, у редакції від 26.11.2006). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0109-00#Text
 6. Кодекс України “Про надра” (1994, редакція станом на 28.03.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text
 7. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text
 8. Правила охорони підземних вод. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 325 від 11.05.2023. URL: https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-325-vid-11-05-2023/
 9. Про затвердження порядку ведення державного водного кадастру. Постанова Кабінету Міністрів України (1996), редакція від 19.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-96-%D0%BF#Text
 10. https://davr.gov.ua/ (сайт Державного агентства водних ресурсів України)

Силабус: 2023

Завантажити силабус