Інженерно-геологічні розвідування для різних видів будівництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016КРЕМІНЬ Н. Ю.
108КРЕМІНЬ Н. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.
1012КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “ Інженерно-геологічні розвідування для різних видів будівництва ” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в другому семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення видів робіт, пов’язаних з інженерно-геологічним вивченням для різних видів цивільного будівництва.

Мета дисципліни – вивчення та засвоєння теоретичних основ та практичних навичок з інженерно-геологічних розвідувань на ділянках різних видів будівництва.

Завдання дисципліни

– вивчення технічних вимог та стадій проведення інженерно-геологічних вишукувань, у тому числі у районах розвитку небезпечних процесів при проведенні реконструкції та у процесі будівництва, із урахуванням складних умов;

– вивчення особливостей здійснення спеціалізованих інженерно-геологічних розвідувань;

– аналіз особливостей складу і змісту технічного звіту про інженерно-геологічні вишукування для будівництва.

Рекомендована література

Основна література

  1. Борзяк О. С. Інженерно-геологічні дослідження для будівництва: Навч. посібник / О. С. Борзяк, В. А. Лютий, О. В. Романенко та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 100 с.
  2. Волошин П. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
  3. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва (Друга редакція ) – К., 2014. – 126 с.
  4. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – Київ, 2014.– 40 с.
  5. ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
  6. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань – К., 2009. – 37 с.
  7. ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT) –  К., 2021. – 23 с.
  8. Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009 – 150 с.
  9. Рокочинський А.М., Дупляк В.Д., Антонов О.Д., Шалай С.В. Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва: Навч. посібник / За редакцією А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 173 с.

Додаткова література

1. Антонов О.Д. Інженерні вишукування для будівництва: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 250 с.
2. Бакулін Є.А. Інженерний захист та підготовка територій : навч. посіб.; за ред. канд. техн. наук Бакуліна Є.А. / Є.А. Бакулін, І.А. Яковенко,В.М. Бакуліна. – К. : НУБіП України, 2020. – 212 с.
3. Валовой О.І. Проектування та інженерні вишукування в будівни-цтві / О.І. Валовой, М.О. Валовой. – Кривий Ріг : видавничий центр КТУ, 2012. – 372 с.

Інтернет ресурси
1. Інженерно-геологічна розвідка [Електронний ресурс]. Режим дос-тупу: https://esu.com.ua/article-12293
2. Закон України Про будівельні норми [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1704-17#Text
3. Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1156-13#Text
4. Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakononline.com.ua/documents/show/346504___743828
5. Geotechnical Engineering. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/geotechnical-engineering

Силабус: Інженерно-геологічні розвідування для різних видів будівництва

Завантажити силабус