Охорона і раціональне використання підземних вод

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СЛИВКО Є. М.
108доцент СЛИВКО Є. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент СЛИВКО Є. М.
1012доцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Дисципліна “Охорона і раціональне використання підземних вод” є вибірковою навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки магістра зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”. Її викладають у другому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3,0 кредити.

Мета дисципліни – надати базові знання про принципи раціонального, у тім числі комплексного використання підземних водних ресурсів (головно як джерела питних вод) та систему охорони підземних вод від забруднення, виснаження й вичерпання запасів.

Завдання:

1) характеристика підземних вод України та їхнього сучасного стану;

2) визначення складу та властивостей питних і технічних підземних вод;

3) визначення головних природних і техногенних чинників, які впливають на склад підземних вод;

4) характеристика родовищ прісних підземних вод України, особливостей їхнього облаштування й експлуатації;

5) вивчення принципів раціонального і комплексного використання підземних водних ресурсів;

6) розробка профілактичних, локалізаційних та відновлювальних заходів з охорони підземних вод від забруднення й виснаження

Рекомендована література

Основна література

 1. Водний кодекс України (1995, редакція від 19.08.2022).
 2. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод (2000, у редакції від 26.11.2006).
 3. Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 c.
 4. Лобода Н. С., Отченаш Н. Д. Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишнє середовище : навч. посібник. – Одеса : Одеський держ. екол. ун-т, 2017. – 199 с.
 5. Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод. Наказ Держпрогірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51.
 6. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році. – Київ, 2021. – 385 с.
 7. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона / за ред. В. К. Хільчевського. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 154 с.
 8. Правила охорони підземних вод. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 325 від 11.05.2023.
 9. Рудаков Д. В. Математичні методи в охороні підземних вод : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 158 с.
 10. Стан підземних вод України, щорічник. – Київ : Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2018. – 121 с
 11. Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. / за ред. Е. А. Ставицького, Г. І. Рудька, Є. О. Яковлєва. – Чернівці : Букрек, 2011. – Т. 1. – 343 с. ; Т. 2. – 496 с.
 12. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Генеза, 2007. – 360 с.

Додаткова література

 1. Гребенюк Т. В., Сербінова Л. А. Прогнозування розвитку впливу радіоактивних відходів на забруднення підземних вод за двома сценаріями // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2016. – Вип. 5. – С. 100–107.
 2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”
 3. Кодекс України “Про надра” (1994, редакція станом на 28.03.2023).
 4. Косигіна А. Є. Особливості правової охорони підземних вод // Lex Portus. – 2018. – № 5 (13). – С. 113–125.
 5. Ладиченко В. В., Головко Л. О. Законодавче забезпечення питного водопостачання в Сполучених Штатах Америки // Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 5. – С. 39–42.
 6. Методичні рекомендації щодо ведення моніторингу рівнів підземних вод на територіях міст та селищ (Наказ Мінкомунгоспу України від 15.09.2010 № 334).
 7. Осокіна Н. П. Пестициди в підземних водах України і здоров’я // Мінеральні ресурси України. – 2021. – № 2. – С. 38–43.
 8. Панасюк М. І., Стоянов О. І., Люшня П. А. та ін. Результати радіогідроекологічного моніторингу в районі комплексу НБК-ОУ та засоби зменшення забруднення підземних вод / // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2019. – Вип. 32. – С. 74–79.
 9. Спільна стратегія впровадження Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄС). Керівництво № 18. Керівництво про оцінку стану підземних вод та оцінку трендів : Технічний звіт 2009 – 026. URL: https://menr.gov.ua › files › docs
 10. Суярко В. Г., Безрук К. О. Гідрогеохімія (геохімія підземних вод) : навч. посібник. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 112 с.
 11. Шестопалов В., Лялько В., Гудзенко В. та ін. Підземні води як стратегічний ресурс // Вісник НАН України. – 2005. – № 5. – С. 32–39.
 12. Яковлєв Є. О. Нові питання регіональної переоцінки та охорони прісних підземних вод України як чинника стратегічної безпеки питного водопостачання // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2009. – № 3. – С. 30–36.
 13. Яцик А. В. Водогосподарська екологія : у 4 т., 7 кн. / А. В. Яцик. – Київ : Генеза, 2004. – Т. 4, кн. 6–7. – 680 с. – Книга шоста. Закони України про воду. Книга сьома. Нормативно-методичні документи про воду.

Інтернет-ресурси

 1. Гідрогеологічні умови та ресурси. Текст / Національний атлас України. Електронна версія. URL: http://wdc.org.ua/atlas/4050100.html
 2. https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-325-vid-11-05-2023/
 3. https://www.geo.gov.ua/investytsiynyy-atlas-nadrokorystuvacha/pidzemni-vody/
 4. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48006
 5. http://minerals-ua.info/mapviewer/voda.php
 6. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text
 7. https://ips.ligazakon.net/document/kp960413?an=2&ed=1999_09_24
 8. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0334662-10/conv#Text

Матеріали

Теоретичні матеріали до лабораторних занять з дисципліни “Охорона і раціональне використання підземних вод”

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни “Охорона і раціональне використання підземних вод”

Силабус: 2023

Завантажити силабус