Екологічна геологія (103)

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СЛИВКО Є. М.ГЛГм-11, ГЛНм-11, ГЛХм-11
96доцент СЛИВКО Є. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛНм-11доцент СЛИВКО Є. М.
ГЛГм-11доцент СЛИВКО Є. М.
ГЛХм-11доцент СЛИВКО Є. М.
96доцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Дисципліна є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки магістра зі спеціальності 103 Науки про Землю. Її викладають у першому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 4 кредити.

Мета дисципліни – надати базові знання про геологічні процеси, явища й об’єкти, на які людина безпосередньо чи опосередковано може впливати (спричиняти, підсилювати, сповільнювати, послаблювати тощо), наслідком чого є виникнення загрози життю, здоров’ю людини і умовам її життєдіяльності, виведення зі стану рівноваги природних екосистем і скорочення біорізноманіття, а також про геологічні процеси, на які людина суттєво вплинути не може, проте вони загрозливі для людини й біосфери.

Завдання:

1) оцінювання умов організації геологічного середовища та впливу на його стан ендогенних, екзогенних і техногенних чинників;

2) визначення стану та ступеня природних і техно-природних екологічних змін геологічного середовища в межах різних територіальних та функціональних рангів (створення техно-природної системи людина–природне середовище);

3) визначення головних природних і техногенних чинників, які призводять до зміни стану геологічного середовища та його складових;

4) визначення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методики прогнозування (створення моделі геологічного середовища, визначення просторових закономірностей механізму й динаміки геологічних процесів, що розвинуті в межах об’єму геологічного простору, який досліджують).

Рекомендована література

Основна література

 1. Атлас. Геологія і корисні копалини України / гол. ред. Л. С. Галецький. – Київ, 2001. – 168 с.
 2. Байсарович І. М., Коржнєв М. М., Шестопалов В. М. Базові поняття екологічної геології. – Київ, 2008. – 124 с.
 3. Волошин П. Еколого-геологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних студентських практик / П. Волошин, Є. Сливко, І. Книш, Н. Кремінь // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4 (56–59). – С. 50–52.
 4. Волошин П. Сучасні виклики екологічної науки / П. Волошин, Є. Сливко, Н. Кремінь, І. Книш // Зелені Карпати. – 2019. – № 1–4 (60–63). – С. 58–62.
 5. Екологічна геологія : підручник / за ред. М. М. Коржнєва. – Київ, 2005. – 257 с.
 6. Кодекс України “Про надра” (1994, редакція станом на 28.03.2023).
 7. Матковський О. Відкриття спеціальності екологічна геологія на геологічному факультеті Львівського уні­верситету – важлива передумо­ва появи кафедри екологічної та інженерної геології і гідро­геології / О. Матковський, Є. Сливко // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукр. конф. до 20-рр кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 8–10.
 8. Методи геоекологічних досліджень : навч. посібник / за ред. М. Д. Гродзинського, П. Г. Щищенка. – Київ, 1999. – 243 с.
 9. Паранько І. С., Смірнова Г. Я. Основи екології геологічного середовища : конспект лекцій. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.
 10. Рудько Г., Адаменко О. Екологічний моніторинг геологічного середовища : підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 260 с.
 11. Рудько Г. І., Гамеляк І. П. Основи загальної, інженерної та екологічної геології : навч. посібник. – Чернівці : Букрек, 2003. – 423 с.
 12. Стецюк В. В., Рудько Г. І., Ткаченко Т. І. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник. – Київ : Слово, 2010. – 368 с.
 13. Ecological-geological investigations during educational students practices in Ukrainian Carpathians and the Pre-Carpathian region / Petro Voloshyn, Yevheniia Slyvko, Nadiia Kremin, Ivan Knysh // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукраїнська конф. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 113–117.

Додаткова література

 1. Андрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: навч. посібник. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с.
 2. Білецький В. С. Класифікація техногенних впливів на геологічне середовище // Нафтогазова інженерія. – 2017. – Число 2. – С. 27–34.
 3. Довгий С. О., Павлишин В. І. Екологічна мінералогія України. – Київ, 2003. – 150 с.
 4. Коржнєв М. М., Шеляг-Сосонко Ю. Р., Яковлєв Є. О. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.
 5. Коржнєв М. М., Шестопалов В. М., Яковлєв Є. О. Організація моніторингу при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України // Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Сер. Геологія. – 2003. – Вип. 26. – С. 50–52.
 6. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / за ред. Г. І. Рудька. – Київ, 2006. – 480 с.
 7. Рудько Г. І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. – Львів, 2001. – 359 с.
 8. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення. – Чернівці, 2008. – 320 с.
 9. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі. – Київ, 2009. – 512 с.
 10. Сивий М., Іванов Є., Паранько І. Географія мінеральних ресурсів України. – Львів : Простір М, 2013. – 683 с.
 11. Сокур М. І., Шмандій В. М., Бабець Є. К. та ін. Екологічна безпека та економіка : монографія.– Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2020. – 240 с.
 12. Environmental Geology / Ed. by James W. LaMoreaux. New York, NY : Springer, 2019.

Інтернет ресурси

 1. https://menr.gov.ua/ (офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України)
 2. https://www.eea.europa.eu/en (EEA – European Environment Agency)
 3. http://www.niiep.kharkov.ua/ (сайт НДУ “Український науково-дослідний інститут екологічних проблем” (УКРНДІЕП))

Матеріали

Теоретичні матеріали і завдання до лабораторних занять з дисципліни “ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ”

Методичні матеріали з організації самостійної роботи з дисципліни “ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ”

Посилання на тестування https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2632

Силабус: Екологічна геологія

Завантажити силабус