Планування та організація геотурів

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор КРУПСЬКИЙ Ю. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛЕм-11професор КРУПСЬКИЙ Ю. З.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо планування і організації геотуристичних подорожей. Курс дозволяє опанувати навиками збору, систематизації, аналізу та подання інформації, необхідної для проектування гуотурів.

Метою навчальної дисципліни є опанування студентами спеціальності 101 Екологія важливих теоретичних і практичних положень щодо організації опанування
практичними навичками планування, проектування та організації геотурів та геотуристських маршрутів з акцентом на геологічну будову регіону в поєднанні з відомими особливостями та туристичною принадністю.
Предмет дисципліни – механізми та процеси розробки і реалізації геотурів та геотуристських маршрутів.
Завдання курсу:
– вивчення різноманітних аспектів планування та організації геотурів;
– оцінка стану еколого-геологічних умов України як потенційних об’єктів
геотурів;
– розробка геотуристичних маршрутів з метою популяризації геологічних
знань та дбайливого ставлення до компонентів природи.

Рекомендована література

1. Брич В.Я. Туроперейтинг: навчальний посібник / В.Я. Брич.– К.: Кондор,2016 . – 325с.
2. Кифяк В. Ф. Організація туризму: навч. посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 344 с.
3. Кузнецов В., Клименко А., Рудяк Ю. Усе про облік та організацію туристичної діяльності. – 3-те вид., перероб і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 278 с. (Серія «усе про облік та організацію…»)
4. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посіб./ О.О. Любіцева. –К.: Альтерпрес, 2003. – 104 с.
5. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, О.Ю. Бордун. – К.: ЦУЛ, 2012. – 248 с.
6. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П.Мальська. – К.: Знання, 2008. – 661 с

Силабус: Планування та організація геотурів

Завантажити силабус