Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛЕм-11КНИШ І. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 101 Екологія усіх форм навчання та орієнтована на засвоєння слухачами програми теоретичних та практичних основ наукових досліджень.
Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисциплін: ГІС в природоохоронній діяльності, методологія та організація наукових досліджень. Особливістю дисципліни є те, що при її вивченні студент повинен оволодіти не лише теоретичними знання, але і набути навичок проведення практичних розрахунків в межах наукових досліджень.
Навчальна дисципліна читається згідно з програмою даного курсу для студентів спеціальності 101 Екологія.

Рекомендована література

Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібн. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.
Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю.Тимошенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 60 с.
Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.
Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів вищих педагог. навч. закладів. – К,: Вища школа, 2003.– 69 с.
Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
Курсовые и дипломные работы: ОТ выбора темы до защиты: Справочное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003. –416 с.
Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручн. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.
Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І. – К., 1997.– 23 с.

Силабус: Магістерський семінар

Завантажити силабус