Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛЕм-11доцент СЛИВКО Є. М., КНИШ І. Б.

Опис курсу

Дисципліна “Магістерський семінар” є нормативною навчальною дисципліною підготовки магістра зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою “Екологічний менеджмент і геотуризм”. Її викладають у другому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3,0 кредити.

Курс спрямований на засвоєння студентами теоретичних і практичних основ проведення різноманітних наукових досліджень та оформлення їхніх результатів. Дисципліна дає уявлення студентам про науку загалом як сферу людської діяльності, а також про методологічні підходи щодо організації, виконання та публічного захисту кваліфікаційних робіт. Вона допомагає оволодіти методологією наукового пошуку, сучасними методами й засобами наукових досліджень, прийомами організації науково-дослідних робіт та опрацювання наукової літератури. Усе це сприяє розширенню загального наукового світогляду й ерудиції студентів.

Мета дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними концепціями проведення наукових досліджень та вмінням практично їх застосовувати у дослідницькій роботі.

Завдання:

1) підготовка фахівців до проведення самостійних наукових досліджень, передусім, для написання кваліфікаційних робіт;

2) оволодіння методологією та методами наукових досліджень;

3) опанування методик пошуку, накопичення та опрацювання наукової інформації;

4) навчити студента формулювати цілі й задачі дослідження та його висновки, планувати й проводити експерименти, оформляти результати наукової діяльності у вигляді кваліфікаційних робіт, статей, тез доповідей тощо.

Рекомендована література

Основна література

 1. Гнасевич Н. В., Гончарук Т. В., Гурик М. І. та ін. Основи наукових досліджень : навч. посібник. – Тернопіль, 2014. – 272 с.
 2. Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень : навч. посібник. – Київ : Видав. дім “Професіонал”, 2004. – 208 с.
 3. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2016. – 171 с.
 4. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень : навч. посібник. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
 5. Науково-дослідницька діяльність: традиційні напрямки та сучасні пріоритети : реком. бібліограф. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наукова бібліотека; уклад. : Неудачина Т. І.; відп. ред. Коробкіна О. Г. – Харків : ХНПУ, 2019. – 60 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – Київ : Цент учбової літ-ри, 2010. – 352 с.
 7. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. по­сібник. – Київ : Центр навчальної літ-ри, 2003. – 116 с.
 8. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень : підручник. – Київ : Знання, 2005. – 309 с.
 9. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Додаткова література

 1. Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України. – 2018. – 20 лип. (№ 132). – С. 10.
 2. Бабій І. В. Основи діловодства : навч.-метод. видання. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 76 с.
 3. Бойчук Д. Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS // Освіта України. – 2019. – 11 берез. (№ 10). – С. 55.
 4. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Гуткевич С. О. Магістерська робота: методика написання і захисту : посібник для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня повної вищої освіти “магістр”. Київ : Європейський ун-т, 2004. – 80 с.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с.
 6. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 20 с.
 7. Карпенко О. О., Матліна М. М. Сучасне діловодство. – Харків : ХАІ, 2009. – 75 с.
 8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.
 9. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник. – Київ : Знання, 2005. – 486 с.
 10. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.
 11. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : підручник. – Київ : Вікар, 2003. – 328 с.
 12. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів “Видавнича справа та редагування”. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.
 13. Сурмін Ю. Майстерня вченого : підручник для науковця. – Київ : НМЦ “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с.
 14. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник. – Київ : Видавничий Дім “Слово”, 2003. – 240 с.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.perspektyva.in.ua/nomery-zhurnalu-perspektyva/nashaperspektyva/2014-rik/1-10-14/
 2. ДСТУ 8302:2015: приклади оформлення джерел – Grafiati
 3. ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) (budstandart.com)
 4. КНЕУ – Правила оформлення бібліографічних списків (kneu.edu.ua)
 5. Про затвердження Вимог до оформле… | від 12.01.2017 № 40 (rada.gov.ua)
 6. http://ukrlibrary.at.ua/load/osnovi_naukovikh_doslidzhen/osnovi_naukovikh
 7. http://librarium.freehostia.com/tehno/dilovodstvo/11/suchasne-dilovodstvo-bloshchinsyka.html

Матеріали

Методичні матеріали до виконання практичних занять з дисципліни “Магістерський семінар”

Силабус: Магістерський семінар 2021

Завантажити силабус