Великий практикум

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696ГЛЕ-31КНИШ І. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 101 Екологія усіх форм навчання та орієнтована на засвоєння слухачами програми практичних основ екологічних досліджень.
Міждисциплінарні зв’язки: викладається після вивчення дисциплін: Управління якістю довкілля, Еколого-геологічне картографування, Утилізація і рекуперація відходів, Загальна екологія і середовищезнавство.
Особливістю дисципліни є те, що при її вивченні студент повинен набути навичок проведення практичних розрахунків в сфері екологічних досліджень.

Мета навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої освіти знання, уміння для оволодіння практичними навичками раціонального природокористування, збереження і відтворення природних ресурсів.
Предметом дисципліни є вивчення основних аспектів оцінки та аналізу стану компонентів довкілля.
Завдання:
– засвоїти на практиці теоретичні основи раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища;

– освоїти методи проведення екологічних досліджень і організації природозахисної діяльності;

– навчитися оцінювати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів;

– вивчити методологію і методику розрахунків і збирання платежів за використання природних ресурсів, відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища.

Зміст навчальної дисципліни. Практичні навички, набуті при вивченні цієї дисципліни, є основою для багатьох екологічних досліджень. В результаті вивчення даного курсу студент повинен освоїти методику екологічних досліджень, а також вміти застосовувати методи моделювання та прогнозування для дослідження стану компонентів довкілля.

Рекомендована література

1. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. – К. : Лібра, 2002. 368 с.
2. Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.
3. Екологічне право України / за редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2001. – 21 с.
4. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. –499 с.
5. Караєва Н.В. Методологія економічної оцінки соціальних втрат внаслідок екодеструктивної діяльності підприємств енергетики /Н.В. Караєва, Л.О. Левченко // Управління розвитком складних систем. –2014.– Вип. 20. – С. 162–169.
6. Серебряков В. В. Основи екології / В. В. Серебряков. – К. : Знання– Прес, 2001. – 358 с.
7. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. А.Сафронов. – Львів : Новий Світ. – 2003. – 248 с

Силабус: Великий практикум

Завантажити силабус