Методи досліджень мінеральних підземних вод

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116КРЕМІНЬ Н. Ю.
118КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “ Методи досліджень мінеральних підземних вод ” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в третьому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо розуміння принципів і особливостей здійснення методів дослідження мінеральних підземних вод.

Мета дисципліни “ Методи досліджень мінеральних підземних вод ” – надати базові знання щодо основних сучасних методів, видів і прийомів вивчення гідрогеологічних умов, наукових основ і принципів обґрунтування раціонального комплексу гідрогеологічних досліджень та методики їх виконання.

Завдання: ознайомити здобувачів з основами методики гідрогеологічних досліджень; розгляд загальних принципів вивчення родовищ мінеральних вод; характеристика основних видів досліджень мінеральних підземних вод; висвітлення особливостей і методики проведення гідрогеологічних досліджень при вирішенні практичних завдань.

Рекомендована література

Основна література

 1. ДСТУ 878-93 Води мінеральні питні. Технічні умови. 1993.
 2. ДСТУ 42.10-02-96 Води мінеральні лікувальні. Технічні вимоги. 1996.
 3. Дідула, Р. П., Кондратюк, Є. І., Блавацький, Ю. Б., Усов, В. Ю., Пилипович, О. В. Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, (4), 2018– С. 87-101.
 4. Колесник Е.О., Бабова К.Д. Мінеральні води України – К.: ВО “Купріянова”, 2005. – 560 c
 5. Колодій В.В. Гідрогеологія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 368 с.
 6. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень: підр. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: geol.univ@kiev.ua, 2015 – 275 с.
 7. Огняник М. С. Мінеральні води України: підр. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 216 с.
 8. Стецюк, О. Карпатський регіон України в системі Національного виробництва мінеральних вод. Вісник Львів. ун-у. Серія географ., (47), 2014. – 254–264.
 9. Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. Методи досліджень мінеральних підземних вод. Навч. посібник. – К.:ВПЦ «Київський університет», 2011. – 239 с.
 10. Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.В. Проблеми класифікації мінеральних вод України і перспективи виявлення їх різноманітності // Проблеми мінеральних вод: Збірник наукових праць. – К., 2002. – С. 13–32.

Додаткова література

 1. Волошин П. Кремінь Н. Просторово-часові зміни хімічного складу підземних вод центральної частини Львова. Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна. Вип. 35. – 2021.– С. 33–40
 2. Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологічного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конф. до 20-річчя каф. екологічної та інже-нерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів.: ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
 3. Коєва Х. Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних мінеральних вод свердловини № 1 ділянки “Ріка” м. Хуст Закарпатської області при зовнішньому застосуванні / Х. Коєва, М. Арабаджи, А. Кисилевська, С. Гуща, Н. Олійник // Тези доп. Ⅰ Міжнар. наук.-техн. конф. „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“, 20-21 травня 2021 року.– 2021. – С. 59–60.

Інтернет ресурси

 1. Водний кодекс України (1995), редакція від 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Підземні води України URL: http://geoinf.kiev.ua/mineralno-syrovynna-baza-ukrayiny/vody-pidzemni
 3. Правила охорони підземних вод. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 325 від 11.05.2023. URL: https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-325-vid-11-05-2023/
 4. Про затвердження Інструкції із застосування  Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0320-02#Text