Історія розвитку геотуризму в світі та Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент СЛИВКО Є. М.ГЛЕм-21

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів знань (системи даних) про історичні аспекти виникнення і розвитку туризму загалом та геотуризму, зокрема, у світі та Україні. Адже без усвідомлення попереднього досвіду, без аналізу зробленого раніше неможливий поступ у розвитку туристичної галузі, підвищенні ефективності її функціонування. Вивчення дисципліни сприятиме розширенню світогляду майбутніх фахівців, підвищенню теоретичного рівня, кращому розумінню специфіки геотуризму в тому чи іншому регіоні з урахуванням його історичних і національних особливостей.

Дисципліна належить до вибіркових дисциплін підготовки магістра зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою “Екологічний менеджмент і геотуризм”. Її викладають у третьому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3,0 кредити.

Рекомендована література

Основна література

 1. Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 117 с.
 2. Мальська М. П., Рутинський М. Й., Паньків Н. М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність : монографія – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 3. Устименко Л. М., Афанасьєв І. Ю. Історія туризму : навч. посібник. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
 4. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні : навч. посібник. – Київ : Вища школа, 2002. – 195 с.
 5. Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійні діяльності в Україні : навч. посібник. – Київ : Кондор, 23004. – 166 с.
 6. Geotourism / Ed. by Ross Dowling and David Newsome. – Elsevier Ltd., 2006. – 260 p.
 7. Migon Geoturystyka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 265 s.

Додаткова література

 1. Бейдик О. О., Новосад Н. О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму : навч. посібник. – К. : Альтерпрес, 2013. – 572 с.
 2. Геологічні пам’ятки України : у 4-х томах. – Львів ; Київ. – 2006. –  Т. – 320 с.; 2007.– Т. 2. – 320 с.; 2009. – Т. 3. – 200 с.; 2011. – Т. 4. – 280 с. URL: https://archive.org/details/geolog/Геологічні%20пам%27ятки
 3. Геотуризм: практика і досвід : Перша міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : НВФ “Карти і Атласи”, 2014.  – 152 с.
 4. Геотуризм : практика і досвід : Друга міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – 168 с.
 5. Геотуризм: практика і досвід : Третя міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : Каменяр, 2018. – 256 с.
 6. Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посібник. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.
 7. Закон України “Про туризм” (1995, редакція від 01.04.2023).
 8. Зінько Ю. В., Іваник М. Б., Шевчук О. М.Європейський досвід розвитку геотуризму // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 8. – С. 13–23.
 9. З історії вітчизняного туризму : зб. наук. ст. – Київ : ФПУ, Ін-т туризму, 1997. – 280 с.

Інтернет ресурси

 1. https://menr.gov.ua/ (офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України)
 2. https://www.eea.europa.eu/en (EEA – European Environment Agency)
 3. Карпатська спадщина – Геологія (carpathian-heritage.org.ua)
 4. http://geonews.com.ua/geologichni_pamiatki_ukraini
 5. http://pzf.land.kiev.ua/pzf-spisok.html
 6. http://www.progeo.ngo
 7. https://web.archive.org/web/20141107011430/http://www.egk.ee/about-gse/geological-treasures/geosites/?lang=en
 8. http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/index.html (Centre of Sustainable Desti­na­tions)
 9. http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/
 10. http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/about-geotourism.pdf

 

Силабус: Історія розвитку геотуризму в світі та Україні 2023

Завантажити силабус