ГІС в природоохоронній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ГЛЕм-11КНИШ І. Б., КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з ГІС, які використовують у природоохоронній діяльності. Курс дозволяє опанувати навиками збору, систематизації, аналізу та подання екологічної інформації за допомогою ГІС. Розглядаються способи відображення інформації щодо стану довкілля за допомогою ГІС.

Рекомендована література

Основна література

 1. Андрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: навч. посіб. – Львів : Простір-М, 2015. – 284 с.
 2. Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А., Книш І. Б. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів природничого напряму у Львівському національному університеті імені Івана Франка Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 648–655
 3. Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А., Книш І. Б. Геоінформаційні технології в управлінні відходами вугільної промисловості. Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІІ міжнар. наук-практ конф. 2016. – С. 6–9.
 4. Книш І. Кремінь Н. Геоінформаційне картографування. Основи картографі : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 91–98.
 5. Книш І. Технології 3D – моделювання геологічних об’єктів для туризму та геологічних досліджень / І. Книш // IV Міжнар. наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : матер. доп. 22-24 жовтня 2020, – Львів : Каменяр, 2020. – С. 12–15.
 6. Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. — 228 с
 7. Getting to know ArcGIS Desktop. Fifth edition / Michael Law, Amy Collins. – ESRI, New York. – 2018. – 856 p.

Додаткова література

 1. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни – Бази даних у захисті навколишнього середовища для студентів 2-го курсу спеціальності – Технології захисту навколишнього середовища / Укл: В.А. Настасюк, А.Я. Співак. Одеса, ОДЕКУ –2018 р.– 49 c.
 3. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О. О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.

Інтернет ресурси

 1. ArcGIS Online [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.arcgis.com/home/index.html
 2. QGIS Tutorials and Tips Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.qgistutorials.com/en/
 3. Почати використовувати QGIS [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.qgis.org/uk/site/forusers/index.html
 4. Програмні засоби для створення ГІС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gisa.org.ua/soft–index.htm

Силабус: ГІС в природоохоронній діяльності 2021

Завантажити силабус

Силабус: ГІС в природоохоронній діяльності 2023

Завантажити силабус