ГІС в гідрогеології та інженерній геології

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116КРЕМІНЬ Н. Ю.
118КРЕМІНЬ Н. Ю.

Опис курсу

Дисципліна “ ГІС в гідрогеології та інженерній геології ” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в третьому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з ГІС, які використовують у сфері інженерної геології і гідрогеології. Курс дозволяє опанувати навичками збору, систематизації, аналізу та подання інженерно-геологічної та гідрогеологічної інформації за допомогою ГІС.

Рекомендована література

 

Основна література

 1. Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А., Книш І. Б. Використання геоінформаційних технологій для підготовки студентів природничого напряму у Львівському національному університеті імені Івана Франка Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 648–655
 2. Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А., Книш І. Б. Геоінформаційні технології в управлінні відходами вугільної промисловості. Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали ІІІ міжнар. наук-практ конф. 2016. – С. 6–9.
 3. Книш І. Кремінь Н. Геоінформаційне картографування. Основи картографі : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія та інших природничих спеціальностей) / І. Книш, Н. Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 91–98.
 4. Книш І. Технології 3D – моделювання геологічних об’єктів для туризму та геологічних досліджень.  IV Міжнар. наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : матер. доп. 22-24 жовтня 2020, – Львів : Каменяр, 2020. – С. 12–15.
 5. Dunčková, L., et al. GIS-based multicriteria evaluation of foundation conditions. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 78. 2019. Р. 2903–2917.
 6. Getting to know ArcGIS Desktop. Fifth edition / Michael Law, Amy Collins. – ESRI, New York. – 2018. – 856 p.
 7. Chaminé Н. , Fernandes I. The role of engineering geology mapping and GIS-based tools in geotechnical practice. Advances on Testing and Experimentation in Civil Engineering: Geotechnics, Transportation, Hydraulics and Natural Resources. Cham: Springer International Publishing, 2022. Р. 3–27.
 8. Chaminé H. I., Pires, A., Fernandes, I., Přikryl, R., Tuğrul, A., Düzgün, H. Ş., & de Vallejo, L. I. G. Engineering geosciences, geotechnics and functional geomaterials: new trends on GIS mapping, geotechnologies and design with geohazards. SN Applied Sciences, 5(1), 2023. P 43.

Додаткова література

 1. Волошин П. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 2. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи і бази даних : монографія / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, А. О. Терещенко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 492 с.
 3. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О. О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.
 4. Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. — 228 с

Інтернет ресурси

 1. ArcGIS Online [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.arcgis.com/home/index.html
 2. QGIS Tutorials and Tips Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.qgistutorials.com/en/
 3. Почати використовувати QGIS [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.qgis.org/uk/site/forusers/index.html
 4. Програмні засоби для створення ГІС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gisa.org.ua/soft–index.htm