21.09.2023 о 14.00 відбудеться гостьова лекція в онлайн режимі на тему: Можливості гірничо-геологічного програмного забезпечення Micromine для геологічної освіти. Лектор д.г.н. Баряцька Н.В.

20.09.2023 | 09:16

21.09.2023 о 14.00  відбудеться гостьова лекція в онлайн режимі

на тему: Можливості гірничо-геологічного програмного забезпечення Micromine для геологічної освіти

Лектор Баряцька Наталія Василівна, д.г.н., директор засновник ТОВ Софтмайн

покликання на лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM0YWJmMTktMmU2ZS00ODFkLWJjY2UtZmMwMmM5ZTM4ZmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d94b69d7-32fb-4b06-890c-77b9cf3730a1%22%7d