СТЕПАНОВ Володимир Борисович

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: petrography.dep.geology@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дослідження золотого зруденіння України

Курси

Вибрані публікації

Монографії:
Матковський О. Гідротермально-метасоматичне мінералоутворення / О. Матковський, С. Ціхонь, В. Степанов // Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
Навчальні посібники:
Степанов В. Б. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсів «Аналіз петрохімічних даних» і «Геодинамічні реконструкції»: частина 1 / В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Т. С. Дворжак – Львів: ЛНУ, 2013. – 44 с.
Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк; ред. Л. Сідлович. – Львів: МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 84 с.
Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. Метаморфічні породи. Частина Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, О. В. Костюк; ред. Л. Сідлович. – Львів: МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 68 с.
Статті:
Білик Н.Т. Знахідки силіцидів заліза в Україні. Космогенне чи телуричне походження? / Н.Т.Білик, Ю.С.Маковський, І.В.Побережська, В.Б.Степанов, В.Р.Тимощук, Т.Г.Шевченко, І.Г.Яценко // Геодинаміка. Науковий журнал. 2014. №2 (17). Львів. Видавництво Львівської політехніки. С. 101–111.
Білик Н. Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України / Н.Білик, І.Яценко, І.Побережська, В.Степанов // Мінерал. збірник. – 2014. – № 64. Вип. 1. С. 103-110.
Генералова Л. Деякі особливості хімізму вулканітів Тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати) / Л.Генералова, В.Пащенко, В.Степанов // Вісник Львівського університету. Серія геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 104–116.

Біографія

Народився 23.VІІ.1951, м. Жовква Львівської обл. У 1968-1969 працював в УкрНДГРІ у відділі буріння. Закінчив геологічний ф-т Львівського ун-ту (1974). У 1974–79 р.р. інженер НДЧ, з 1979 р. – молодший науковий співробітник, а з 1987 р. – науковий співробітник Галузевої НДЛ рудоносних формацій геологічного ф-ту, де займався самостійною розробкою госпдоговірних тем, приймав участь в написанні основних розділів наукових звітів по золоторудній тематиці. У 1980-1984 р.р. навчався в заочній аспірантурі при кафедрі мінералогії Львівського держуніверситету. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.20 “Мінералогія, кристалографія”. Тема дисертації – “Минералого-геохимические особенности золотого оруденения в доверхнепалеозойских метаморфических образованиях Украинских Карпат (Раховское рудное поле)”. З 1995 р. – ассистент кафедри петрографії, а з 2000 року доцент кафедри петрографії Львівського ун-ту. Бл. 70 наук. праць.

Проекти

За час роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка був науковим співробітником теми «Мінералого-петрографічне та геохімічне вивчення золотого, полиметалічного та мідноколчеданного зруденіння в Закарпатті для цілей його пошуків та прогнозування (Рахівський р-н)»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!