Теми для дистанційного навчання

16.03.2020 | 21:53

ПЕРЕЛІК ТЕМ

для дистанційного навчання на термін дії карантину на геологічному факультеті

 

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

Літологія, викл.Костюк О.В.

 

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Курс, група

Назва предмету

Тема

ГЛЕ-41

Методи еколого-геологічних досліджень (Кремінь Н.Ю.)

(Лекції) Тема 1 Тема 2 Тема 3

Практична робота

ГЛЕ-51 Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг (Кремінь Н.Ю.) (Лекції) Тема 4 Тема 5 Тема 6
ГЛЕ-51

Екологічна гідрогеологія (Бучацька Г.І.)

 

(Лекції) Тема 4 Тема 5 Тема 6

Практична робота ДСанПіН 2.2.4-171-10   Хімсклад, варіанти

ГЛЕ-51 Екологічна геологія (Сливко Є.М.) ЕГ-Тема4 ЕГ-Тема5
ГЛЕ-51 Управління природоохоронною діяльністю (Сливко Є.М.) УПД-Тема 5 УПД-Тема 6
ГЛЕ-51 Основи екскурсознавства (Кремінь Н.Ю.) (Лекції) Тема 5 Тема 6 Тема 7

 

кафедри загальної та історичної геології і палеонтології 

Група Назва навчальної дисципліни / викладач Перелік тем
ГЛГ-11 Систематична палеонтологія

доц. Іваніна А. В.

1.           Систематика типу Жалкі. Гідроїдні і сцифоїдні жалкі. Класкораловихполіпів, загальна характеристика, принципи систематики, історіярозвитку, геологічнезначення.

2.            Типи Вендіта і Кільчаки (Аnnelides). Загальна характеристика, екологія, стратиграфічне поширення, геологічне значення вендіат. Загальна характеристика групи червів. Будова та геологічне значення кільчаків.

3.           Загальна характеристика nипу Членистоногих (Arthropoda). ПідтипТрилобітоморфа. Особливостібудови, умовиіснування, принципи систематики членистоногих. Характеристика трилобітів, будоваскелетів, умовиіснування, систематика, історіярозвитку, геологічнезначення.Характеристика підтипів Членистоногих (Arthropoda).

ГЛГ-11 Загальна геологія

доц. Хом’як Л.М.

1. Геологічна діяльність вітру

2. Геологічна діяльність морів і океанів

ГЛГ-11 Топографія з основами геодезії

доц. Хом’як Л. М.

1. Кути напрямів

2. Розграфлення та номенклатура топографічних карт

ГЛГ-21 Стратиграфія

проф.Лещух Р.Й.,

доц. Гоцанюк Г. І.

1. Стратиграфічні підрозділи та їх класифікація. Категорії стратиграфічних підрозділів. Міжнародні стратиграфічні підрозділи.  Регіональні стратиграфічні підрозділи. Місцеві стратиграфічні підрозділи

2. Правила встановлення і номенклатура стратиграфічних підрозділів. Валідність стратиграфічних підрозділів. Основні правила стратиграфічної номенклатури.

3. Стратиграфічні шкали і схеми. Категорії шкал і схем. Міжнародна стратиграфічна шкала. Загальні (провінційні) стратиграфічні схеми. Регіональні стратиграфічні шкали. Місцеві стратиграфічні схеми. Вихідні стратони кожної категорії схем.

ГЛГ-21 Геологічне картування

доц.Генералова Л.В.

1. Теконічне районування.

2. Вивчення вулканогенних комплексів.

3. Вивчення структурних особливостей територій які вивчаються.

ГЛГ-31 Основи седиментології

доц. Шайнога І.В.

1. Седиментацйний цикл.

2. Синседиментаційні текстури.

3. Післяседиментаційні текстури.

4. Біогенні текстури.

5. Типи седиментаційного середовища і джерела осадового матеріалу.

6. Особливості поширення різних типів текстур.

7. Головні ознаки для встановлення різних типів середовищ осадконакопичення.

 

ГЛГ-41 Геологія Європи

доц.Генералова Л.В.

1. Каледоніди Європи

2. Герценіди Європи.

Магістри 1 «Геологія» Геологія вугільних родовищ

доц. Шайнога І.В.

1. РодовищаЛьвівсько-Волинськоговугільногобасейну. Загальна характеристика.

2. Геологічна будова  Любельського родовища.

3. Геологічна будова Тяглівського родовища.

 

Магістри 1 «Геологія» Методи палеонтологічних досліджень

доц. Гоцанюк Г.І.

1. Особливості збору викопних решток у відслоненнях.Зональності, мозаїчність, неоднорідність фауністичних комплексів.Таксономічне розмаїття ориктоценозу.Палеоекологічні та тафономічні дослідження ориктоценозу.

2. Спеціальні методи препаруванняпалеоорганізмів:механічні, фізичні, хімічні. застосування електронної мікроскопії, томографії, мікроаналізаторів, комп’ютерної техніки, тощо. Проблеми при препаруванні.

3. Особливості морфологічного підходу до вивчення викопних організмів. Морфолого-порівняльний аналіз різних груп скам’янілостей. Таксономічні та морфометричні дослідження викопної фауни.

Монографічні описи представників різних типівпалеоорганізмів. Нові дані для уточнення меж між стратонамиі вдосконалення Міжнародної стратиграфічної шкали (Точки GSSP).

Магістри 1 «Геологія» Геодинамічні реконструкції

доц. Хом’як Л.М.

1. Геодинамічні умови утворення пелагічних відкладів

2. Використаннягеохімічних критеріїв для визначення геодинамічної позиції утворення осадових порід

Магістри 1 «Екологія» Екологічна культура доц. Гоцанюк Г.І. 1. Екологічнаосвіта, виховання і культура.Основніположеннязавдання та компонентиекологічноїосвіти. Функціїекологічноїосвіти.Екологічневиховання з різнихпозицій. Екологічна культура та їїрізновиди ікомпоненти.Екологічнізнання як компонент екологічноїкультури.

2.ЕволюціявідносинЛюдини та природи і становленнясучасноїекологічноїкультури.

Еволюціябіосфери та Людина як складова біосфери.Еволюціявідносин.Сучаснаекологічна культура.

 

Електронні підручники

загальна геологія, топографія та ін…

палеонтолгія, стратиграфія та ін…

 

Кафедра геології корисних копалин і геофізики

Група Предмет Теми
ГЛГ-41
“Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин” 
1. 17.03. “Розшукові критерії, передумови і ознаки зруденіння”
2. 24.03. “Карти прогнозування родовищ корисних копалин: зміст, форма, методи складання, застосування при розшуках”
3. 31.03. “Методи розшуків родовищ корисних копалин:
                 а) Геологічні: метод геологічного знімання;
                 б) Геолого-мінералогічні методи розшуків на підставі механічних ореолів розсіювання”
ГЛГ-51 “Металогенія” 
1. 18.03. “Змістова та ідеологічна структура сучасної металогінії. основи рудоформаційного аналізу”
2. 25.03. “Стереометалогенія та металогенія ноосфери. Металогенія України”
3. 1.04. “Металогенічна концепція В. Еманса та С. Смірнова”