Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання

 • Про лабораторію
 • Співробітники

До завдань лабораторії відносяться такі:

1. Навчальна лабораторія створена з метою якісної підготовки студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, які слухають відповідні курси на кафедрі фізики Землі, а також для надання кваліфікованої допомоги особам, які проходять на кафедрі освітньо-науковий чи науковий рівень підготовки. 2. У процесі діяльності навчальна лабораторія виконує такі функції:

 • Пошук, вивчення та апробація передового досвіду, подальше удосконалення комп’ютеризації та комплексного використання технічних засобів в навчальному процесі як закономірного напрямку розвитку технізації навчання.
 • Максимальне використання можливостей комп’ютерної техніки в організації навчальних занять і самостійної роботи студентів.
 • Визначення шляхів реалізації новітніх комп’ютерних технологій навчання відповідно до пропозицій ректорату, рішень Ради університету, наказів ректора, нормативно-методичної документації.

3. Основними завданнями навчальної лабораторії є допомога викладачам та студентам у проведенні навчального і наукового процесу. Зокрема, навчальна лабораторія:

 • забезпечує умови проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні практичних занять та лабораторних робіт;
 • забезпечує належні умови для виконання студентами курсових, бакалаврських, магістерських робіт;
 • сприяє проведенню наукових досліджень аспірантами та докторантами факультету згідно тематики їхніх дисертацій;
 • допомагає проводити методичні і наукові семінари;
 • забезпечує всім учасникам навчального процесу безпечні умови праці відповідно до вимог встановлених чинним законодавством;
 • підтримує у належному технічному стані прилади, обладнання та матеріали для виконання лабораторних, практичних робіт та наукових досліджень; • розміщує інформаційні матеріали на веб-сторінці та підтримує її на належному рівні;
 • допомогає в організації позааудиторної і самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання;

4. Навчально-методичне забезпечення лабораторій формується з:

 • навчальних і робочих програм відповідних дисциплін;
 • методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт, дослідів спостережень, практикумів;
 • довідникової і нормативно-технічної літератури;
 • інших навчально-методичних матеріалів.

Наведене навчально-методичне забезпечення в роздрукованому вигляді або як електронна копія використовується працівниками у процесі підготовки відповідної лабораторної роботи або надається для використання студентам.

5. Навчальна лабораторія комплектується приладами, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для виконання її завдань.

6. Навчальна лабораторія забезпечується:

 • засобами з охорони праці;
 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій.

 

Співробітники

завідувачДВОРЖАК Тетяна Сергіївназавідувач
інженерЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер