МАР’ЯШ Ігор Михайлович

Наукові інтереси

Палеонтологія, систематика, онтогенез, палеогеографія, палеоекологія, тафономія головоногих молюсків. Біотратиграфія крейдових відкладів. Стратиграфія мезозою. Палеогеографія осадових басейнів. Седиментологія. Бази даних викопних решток.

Вибрані публікації

Статті у фахових виданнях:
1. Мар’яш І. Двостулкові молюски з верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля / І. Мар’яш // Палеонтол. зб. – 2007. – № 39. – С. 26–30.
2. Лещух Р. Й. Hoplites dentatus Sowerby з базальних верств крейди Волино-Поділля / Р. Й. Лещух, І. М. Мар’яш // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний і стратиграфічний аспекти. Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2009. – С. 134–138.
3. Лещух Р. Й. До історії геологічного розвитку Волино-Поділля на межі ранньо і пізньокрейдової епох / Р. Й. Лещух, І. М. Мар’яш // Тектоніка і стратиграфія. К., 2010. – С. 96–99.
4. Мар’яш І. М. Систематичний склад ориктоценозу пізньокрейдового басейну (на прикладі Милятинського кар’єру Рівненщини) / І. М. Мар’яш, Я. С. Курепа // Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2011. – Вип. 4. – С. 105–109.
5. Мар’яш І. Знахідки акантоцератид з сеноманських відкладів Волині / І. Мар’яш, Я. Курепа // Палеонтол. зб. – 2011. – № 43. – С. 56–64.
6. Мар’яш І. Гетероморфні амоніти з середнього сеноману північно-східної частини Волино-Поділля / І. Мар’яш, Я. Курепа // Палеонтол. зб. – 2014. – № 46. – С. 109–118.
Матеріали і тези конференцій:
7. Нові дані про пізньоюрську-ранньокрейдову історію геологічного розвитку і характер фундаменту південно-східної частини Українських Карпат / Р. Лещух, Г. Гоцанюк, І. Мар’яш, В. Бодлак // Проблемні питання геологічної освіти на порозі ХХІ століття: Тези доп. наук. конф. (19 – 21 жовтня 2005 року). – Львів, 2005 р., С. 68–69.
8. Мар’яш І. М. Особливості геологічного розвитку південно-західного краю Східно-Європейської платформи в кінці ранньокрейдової на початку пізньокрейдової епох / І. М. Мар’яш // Геологія XXI століття. Міжнародний рік планети Земля: Матеріали Всеукр. студ. конф. Дніпропетровськ; Кривий Ріг, 2009. – С. 26–28.
9. Мар’яш І. М. До проблеми віку базальних верств Волино-Поділля / І. М. Мар’яш // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. (13 – 14 травня 2009 року). – Луцьк, 2009. – С. 20–21.
10. Мар’яш І. М. Стратиграфічне і географічне поширення головоногих молюсків у сеноманських утвореннях Волино-Поділля / І. М. Мар’яш // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: Матеріали XXXIІI сесії УПТ НАН України. – К., 2011. – С. 56–57.
11. Мар’яш І. Стратиграфія сеноманських відкладів північно-західної частини Волино-Поділля за амонітами / І. Мар’яш, Я. Курепа // Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України: Тези доп. всеукр. наук. конф. (4 – 6 жовтня 2012 року). – Львів, 2012. – С. 39–41.
12. Лещух Р.Й. Нові дані до біостратиграфії та палеогеографії туронських відкладів Волино-Поділля за головоногими моллюсками / Р.Й. Лещух, І.М. Мар’яш, Я.С. Курепа, С.О. Волненко // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя: Материалы Международной науч. конф. (23–26 сентября 2013 года). – К., 2013. – С. 89–90.
13. Курепа Я.С. Перспективи створення і впровадження сучасних електронних баз даних викопних решток організмів / Я.С. Курепа, А.Я. Данилів, І.М. Мар’яш // Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології: Матеріали міжнародної наукової конференції. (31 березня – 03 квітня 2014 року). – Ч. 1. – К., 2014. – С. 129–130.
14. Мар’яш І. М. Комплекси головоногих молюсків сеноману Волино-Поділля / І.М. Мар’яш, Я.С. Курепа // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. – С. 69–70.
15. І. Мар’яш. Cтратиграфічне поширення головоногих молюсків у верхньокрейдових відкладах Волино-Поділля / Мар’яш І. // Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VІ всеукр. наук. конф. (24 – 26 жовтня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 43–45.
16. Курепа Я.С. Реконструкція палеоумов пізньокрейдового морського басейну південно-західної частини Тернопільського району західного схилу Українського щита / Я.С. Курепа, І.М. Мар’яш, О.Д. Веклич // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень: Матеріали XXXVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 24 – 26 жовтня 2015 року). – К., 2015. – С. 45–46.

Біографія

1. 2001–2006 – навчання на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
2. 2006–2009 – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
3. 2009 – інженер IIІ категорії НДЧ.
4. 2011–2016 – інженер II категорії кафедри історичної геології та палеонтології.
5. 2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Стратиграфія і головоногі молюски верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля».
6. З 2016 – завідувач міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих копалин геологічного факультету

Проекти

2011– 2014 членство в оргкомітеті, а в 2015 – вчений секретар щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України».
З 2015 – членство в редколегії “Палеонтологічного збірника”;