МАР’ЯШ Ігор Михайлович

Посада: завідувач Лабораторії лабораторія стратиграфічних досліджень та геологічної карти і космоаерометодів

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: ihor.maryash@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Палеонтологія, систематика, онтогенез, палеогеографія, палеоекологія, тафономія головоногих молюсків. Біотратиграфія крейдових відкладів. Стратиграфія мезозою. Палеогеографія осадових басейнів. Седиментологія. Бази даних викопних решток.

Scientific interests
Paleontology, Biostratigraphy, Taphonomy of cephalopods; Systematics of Upper Cretaceous cephalopods; Upper Cretaceous cephalopods covering group of ammonites, nautiloids and belemnites; Upper Cretaceous mollusks; Stratification and correlation for Upper Cretaceous of Volyn-Podillya and Ukraine, Europe, Tethys area; Biodiversity and paleogeography of Tethys area during Late Albian age and Late Cretaceous epoch; Sedimentology.

Вибрані публікації

1. Мар’яш І. Нові знахідки сеноманських амонітів в околицях Тернополя та їхня біостратиграфічна інтерпретація / І. Мар’яш // Палеонтол. зб. – 2016. – № 48. – С. 39–43.
2. Мар’яш І.М. Перспективи стратифікації відкладів верхнього сеноману західного схилу Українського Щита за головоногими молюсками / І.М. Мар’яш // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали XXXVІI сесії Палеонтологічного товариства НАН України (7 – 9 вересня 2016 року). – К., 2016. – С. 59–61.
3. Курепа Я.С. Палеонтологічна характеристика і деталізований стратиграфічний розподіл відкладів верхньої крейди в районі базальтового пасма північно-східної частини Волино-Поділля / Я.С. Курепа, І.М. Мар’яш, І.В. Колосова, А.Д. Шоміна, В.В. Синєгубка, О.Р. Данилів // 40 років Палеонтологічного товариства НАН України: Матеріали XXXVІIІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (23 – 26 травня 2017 року). – К., 2017. – С. 95–97.
4. І. Мар’яш. Нові знахідки сеноманських цефалопод у відслоненні с. Налужжя Тернопільської області та їхня палеогеографічна інтерпретація / Мар’яш І. // Проблеми геології фанерозою України: зб. наук. праць; за ред. Р. Лещуха. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – с. 30–32.
5. Мар’яш І. Результати ревізії туронських амонітів Донбасу та їхня біостратиграфічна інтерпретація / Мар’яш І. // Проблеми геології фанерозою України: зб. наук. праць (Львів, 10 – 12 жовтня 2018 року); за ред. Р. Лещуха. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 83–85.
6. Р.Й. Лещух. Відбитки вічності. Палеонтологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка / Р.Й. Лещух., А.Я. Данилів, І.М. Мар’яш // Всеукр. екологічний науково-популярний журнал «Зелені Карпати». – Карпатський біосферний заповідник. Рахів, – № 1–4. – 2018. С. 122-125. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbr.nature.org.ua/zk/zk2018.pdf
7. Мар’яш І. М. Знахідки сеноманських головоногих молюсків у новому місцезнаходженні у смт Муровані Курилівці Вінницької обл. (південно-східне Волино-Поділля) / Мар’яш І. М. Козловський Р.В. // Палеонтологічні дослідження Доно-Дніпровського прогину: матеріали міжнародної наукової конференції та XXXІX сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2019. – С. 45–46.
8. Мар’яш І. Нове місцезнаходження середньосеноманських головоногих в околицях с. Жеребилівка та їхня біостратиграфічна інтерпретація / Мар’яш І. Козловський Р. // Проблеми фанерозою України: збірник наук. праць за ред. Р. Й. Лещуха. – Львів, 2019. С. 56–58.

Maryash I., 2016. New findings of Cenomanian ammonites from Ternopil outskirts and their biostratigraphic interpretation // Paleontological review, 2016. – Vol. 48. – p. 39–43. (in Ukrainian).
Maryash I.M., 2016. Perspectives of stratification of Upper Cenomanian of the Ukrainian Shield Western Slope for cephalopods // Regional Units study problems of Phanerozoic of Ukraine: XXXVII session of Paleontological Society NAS of Ukraine: September 7–9, 2016: Proceedings. – Kyiv, 2016. – P. 59–61. (in Ukrainian)
Y.S. Kurepa, I.M. Maryash, I.V. Kolosova, V.V. Syniehubka, А.D. Shomina, O.R. Danyliv., 2017. Paleontological characteristic and detailed stratigraphic distribution of the Upper Cretaceous of the Basalt ridge of the northeastern part of Volyn`-Podillia // 40 years of the Paleontological Society of the NAS of Ukraine: XXXVIII session of Paleontological Society NAS of Ukraine: May 7–9, 2017: Proceedings. – Kyiv, 2017. – P. 95–97. (in Ukrainian)
Maryash I., 2017. New findings of the Cenomanian cephalopods in Naluzhia outcrop, Ternopil region and their paleogeographical interpretation // Seventh scientific conference “Issues of Phanerozoic geology Ukraine” October 09–11, 2017: Proceeding. – Lviv, 2017. – P. 30–32. (in Ukrainian)
Maryash I., 2018. Results of Turonian ammonites revision from Donbas and their biostratigraphic interpretation // Ninth scientific conference “Issues of Phanerozoic geology Ukraine” October 10–12, 2018: Proceeding. – Lviv, 2018. – P. 83–85. (in Ukrainian)
Leschukch R., Danyliv A., Maryash I., Imprints of eternity. Paleontological Museum of Lviv Ivan Franko National University // Allukr. Ecological scientific popular magazine “Green Carpathians”. – Carpathian Biosphere Reserve. Rakhiv, – No. 1-4. – 2018. pp. 122-125. (in Ukrainian). http://cbr.nature.org.ua/zk/zk2018.pdf
Maryash I.M., Kozlovskyi R.V., 2019. Findings of Cenomanian cephalopods in new location of Murovani Kurylivtsi, Vinnytsia region. (south-eastern Volyn`-Podillia) // XXXXI session of Paleontological Society NAS of Ukraine: May –, 2019: Proceedings. – Kyiv, 2019. –p. 45–46. (in Ukrainian)
Maryash I.M., Kozlovskyi R.V., 2019. New location of Middle Cenomanian cephalopods in Zherebylivka and their biostratigraphic interpretation // Tenth scientific conference “Issues of Phanerozoic geology Ukraine” October 9–11, 2019: Proceeding. – Lviv, 2019. – P. 56–58. (in Ukrainian)

Біографія

Біографія
1. 2001–2006 – навчання на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
2. 2006–2009 – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
3. 2009 – інженер IIІ категорії НДЧ.
4. 2011–2016 – інженер II категорії кафедри історичної геології та палеонтології.
5. 2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Стратиграфія і головоногі молюски верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля».
6. 2016–2019 – завідувач міжкафедральної лабораторії стратиграфії провінцій горючих копалин геологічного факультету.
7. 2017–2019 – доцент кафедри історичної геології та палеонтології за сумісництвом.
8. З 2020 – завідувач лабораторії стратиграфічних досліджень, геологічної карти і космоаерометодів.

Head of Laboratory of stratigraphic researches, geological map and aerospace methods,
Laboratory of stratigraphic researches, geological map and aerospace methods,
Faculty of Geology, Ivan Franko National University of Lviv
4, Hryshevskyy str., Lviv, 79005, Ukraine

Telephone number: +38-032-239-47-32
E-mail address: ihor.maryash@lnu.edu.ua

Education
1. 2001-2006 – Student Faculty of Geology, Ivan Franko National University of Lviv. 2006 – Master’s of geology degree. The Master’s thesis was entitled “Stratigraphy and belemnites of Pennine Zone of Ukrainian Carpathians”.
2. 2006-2009 – PhD student, department of Historical geology and paleontology, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv.
3. 2013 – Defended PhD (Candidate of Geological Sciences) thesis entitled “Stratigraphy and Upper Cretaceous Cephalopods of Volyn-Podillya” (Western Ukraine). Speciality 04.00.09 – Paleontology and Stratigraphy. Place of thesis defense – Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 16 Oct 2013. Since 17 Jan 2014 PhD (Candidate of Geological Sciences) degree.

Employment history
1. 2006-2009, 2012-2013 – Laboratory Assistant half rate, department of Historical geology and paleontology, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv.
2. 2009 – Engineer, department of Historical geology and paleontology, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv.
3. 2011-2016 – Engineer, department of Historical geology and paleontology, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv.
4. 2016-2019 – Head of the interdepartmental laboratory of provinces of stratigraphy of combustible minerals, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv, Ukraine.
5. 2017-2019 – Associate Professor at the quarter rate at the department of Historical geology and paleontology, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv, Ukraine.
6. 2020-present – Head of the laboratory of stratigraphic researches, geological map and aerospace methods, Faculty of Geology, Ivan Franko national University of Lviv, Ukraine.

Проекти

2011– 2014 членство в оргкомітеті, а в 2015 – вчений секретар щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України».
З 2015 – членство в редколегії “Палеонтологічного збірника”;

Нагороди

Awards
PalSIRP – Sepkoski Grant 2019.