ЛЕЩУХ Роман Йосипович

Посада: професор кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-83

Наукові інтереси

Наукові інтереси Романа Лещуха багатогранні і охоплюють широке коло питань геології крейдових, юрських і тріасових відкладів півдня і заходу України, але в основному стосуються фундаментальних досліджень з палеонтології і біостратиграфії, які мають безпосереднє прикладне застосування.
Проведені ним в Українських Карпатах дослідження пов’язані з палеонтологічним обґрунтуванням віку, стратифікації та кореляції юрських і крейдових відкладів. Ці дослідження, що базуються переважно на результатах монографічного вивчення головної для розчленування мезозою групи давніх організмів – амонітів, дали багато нових матеріалів з детальної біостратиграфії та ряду інших питань історії геологічного розвитку цього регіону.
Дуже важливим є його палеонтологічні та біостратиграфічні роботи з перспективних у нафтогазоносному відношенні мезозойських відкладів півдня і заходу України – Передкарпатського і Переддобруджського прогинів, Причорномор’я, Рівнинного і Гірського Криму, Керченського півострова, акваторії Чорного моря, проведені на підставі вивчення рештків давніх організмів (переважно молюсків) із керну сотень свердловин.
У працях “Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат” (1982) та “Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор’я” (1987) вперше проведений монографічний опис малакофауни обох регіонів, що послужило базою для створення основ зональної стратиграфії нижньої крейди Причорноморсько-Кримської і Карпатської нафтогазоносних провінцій.
Важливою узагальнюючою роботою є монографія “Нижня крейда заходу і півдня України” (1992 р.), а також монографічні праці написані ним у співавторстві “История геологического развития Украинских Карпат” (1981); “Стратоны меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат” (1988); “Юрські відклади півдня України” (1999). В 2002 році у співавторстві з А.В. Іваніною опублікований навчально-методичний посібник “Стратиграфія” та навчально-методичний посібник “Геологічна практика на Поділлі та Українських Карпатах” (у співавторстві з Пащенком В.Г., Смішком Р.М.). Крім наведених вище монографічних робіт Р.Лещух є автором ще близько 250 наукових статей.

Курси

Вибрані публікації

1. История геологического развития Украинских Карпат. Киев: Наук. думка, 1981. – 180 с. Співавтори: О.С. Вялов, С.П. Гавура, В.В. Даныш, А.М. Романив, П.Н. Царненко, И.Т. Циж, Л.Д. Пономарева.
2. Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат.Київ: Наук. думка, 1982. – 164 с.
3. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор’я.
Київ: Наукова думка, 1987. – 220 с.
4.Нижня крейда заходу і півдня України. Методичними розділами є:“Стратиграфія нижньої крейди заходу України”, “Стратиграфія нижньої крейди півдня України”.Київ: Наукова думка, 1992. – 208 с.
5.Юрські відклади півдня Украї-ни. Методичними розділами є: “Стратиграфія юрських відкла-дів півдня України”.Львів: Євросвіт, 1999. – 335 с. Співавтори: В.В. Перм’яков, Б.М. Полухтович
6. Стратиграфія. Навчально-методичний посіб-ник, Львів, 2002. – 99 с. Співавтор: А.В. Іваніна
7.Геологічна практика на Поділлі і Українських Карпатах. Навчально-методичний посібник, Львів, 2003. – 213 с. Співавтори: В.Г. Пащенко, Р.М. Смішко
8. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / від. ред. П.Ф. Гожик, Київ: Логос, 2013. – 638 с. Співавтори: П.Ф. Гожик, В.М. Семененко, Н.В. Маслун, В.І. Полєтаєв, М.М. Іванік, Т.П. Міхницька, В.Я. Веліканов, В.Г. Мельничук, Л.І. Константиненко, В.В. Кир’янов, П.Д. Цегельнюк, О.Ю. Котляр, О.І. Берченко, М.В. Вдовенко, В.Ф. Шульга, Т.І. Немировська, О.К. Щоголєв, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко, Д.М. П’яткова, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, Л.М. Якушин, О.В. Анікеєва, О.Д. Веклич, М.Г. Приходько, Я.М. Тузяк, Л.М. Матлай, Ю.Б. Доротяк, І.В. Шайнога, Ю.В. Клименко, Г.І. Гоцанюк.

Біографія

Народився 23 червня 1943 року в Західній Галичині, с. Вільшани на Перемишльщині (після 1945 р. і до тепер у складі Польщі).
1960–1966 роки – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
1970 – 1973 роки – навчання в аспірантурі при Інституті геології і геохімії горючих копалин АН України.
1976 рік – захист кандидатську дисертацію “Геологія нижньої крейди південно-східної частини Українських Карпат”,
1991 рік – захист докторської дисертації “Молюски і біостратиграфія нижньої крейди півдня і заходу України (Рівнинний Крим, Причорномор’я, Українські Карпати)”
1973 – 1995 роки – працював на різних посадах в інституті геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України.
1996 рік – професор, завідувач кафедри історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка.
2002 рік – присвоєно звання доцента, 2003 рік – присвоєно звання професора.
1998 – 2003 роки – декан геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
1996 – дотепер – завідувач кафедри історичної геології та палеонтології.

Проекти

Відповідальний редактор “Палеонтологічного збірника”;
Член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія геологічна.”;
Член Національного стратиграфічного комітету України;
Член Ради Палеонтологічного товариства НАН України;
Голова стратиграфічної комісії Національного комітету Карпато-Балканської геологічної асоціації.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!