ГУЛІЙ Василь Миколайович

Посада: професор кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Вчене звання: професор, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Наукові інтереси

Вирішення петрологічних проблем; петро і рудогенез; мінералого-геохімічні і ізотопні індикатори геологічних та екологічних процесів; походження вуглеводнів, економіка мінеральної сировини; відновні джерела енергії.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:
Булах А. Г. Фосфорные руды докембрийских толщ Алдана (геология, минералогия, генезис) / [А. Г. Булах, А. А. Золотарев, В. Н. Гулий и др] – Ленинград, ЛГУ, 1990. – 220 с.
Гулій В. М. Родовища високорентабельних уранових руд світу / В. М. Гулій – К, УкрДГРІ, 2007. – 140 с.
Куровець І. М., Нетрадиціяні джерела вуглеводнів України. Кн. 1. / [І. М. Куровець, В. А. Михайлов, О. Ю. Зейкан, В. М. Гулій та ін. ] – К, Ніка-центр, 2014. – 208 с.
Підручники:
Михайлов В. А. Горючі корисні копалини України / В. А. Михайлов, М. В. Курило, В. М. Загнітко, В. М. Гулій [та ін. ] – К, КНУ, 2010. – 250 с.
Статті:
Лепігов Г. Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах України / Г. Лепігов, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2013. – Вип. 27. – С. 94-104.
Guliy V. Genetic Relationships between Oil, Gas and Coal Deposits as a Key to Discover New Hydrocarbon Deposits. Proceedings of the 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, 2013. P. 255-257.
Гулій В. Тверді природні бітуми – індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник. – 2014. – №64. – С. 155-166.
Гулій В. М. Речовинний склад потоків грязьового вул.-кана с. Колінківці (Чернівецька область) та особливості його діяльності / В. М. Гулій, Г. М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2015. – №1. – С. 141-149.

Біографія

Гулій В. М., 1956 р.н., після закінчення у 1978 р. геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка працював в Інституті геології Якутського філіалу Академії наук СРСР, а з 1982 р. в Санкт-Петербузькому державному університеті, де в 1985 р. захистив кандидатську дисертацію і працював на посаді старшого наукового співробітника. В 1984 р. впродовж 8 місяців брав участь в науковій експедиції по вивченню залізо-манганових конкрецій Тихого океану. В 1990 р. пройшов річне педагогічне та наукове стажування в Карлтонському університеті (Оттава, Канада). У 1991 р. рішенням ВАКу йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Мінералогія, кристалографія».
Гулій В. М. у 1995р. захистив докторську дисертацію за спеціальностями «мінералогія, кристалографія» і «геологія родовищ корисних копалин, металогенія». В 2001 р. він остаточно переїхав в Україну, обійнявши за конкурсом посаду провідного наукового співробітника, а згодом завідувача сектором металогенії та методики пошуків родовищ в Українському державному геологорозвідувальному інституті.
Гулій В. М. з 2005 р. працював за сумісництвом в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді професора кафедри геології родовищ корисних копалин, де викладав низку профільних курсів.
Його науковий стаж становить понад 30 років. В.М. Гулій є фахівцем з проблем геології та петрографії родовищ корисних копалин і особливостей процесів формування гірських порід і руд. Він є автором і співавтором трьох монографій, співавтором підручника з грифом МОН, автором близько 170 наукових публікацій. Він бере активну участь в наукових форумах, польових експедиціях в Україні та за її межами. Численні спільні проекти з вітчизняними і зарубіжними колегами завершуються спільними публікаціями в різних наукових виданнях.
Гулій В. М. проводив експертну оцінку ресурсів багатьох об’єктів мінерально-сировинної бази України; приймав участь у низці міжнародних наукових проектів та здійснював експертну оцінку родовищ корисних копалин в Австрії, КНР, Японії, Канаді, Індонезії, Нігерії, Лівії, Тунісі, Мавританії, Сьєра-Леоне, Ліберії та ін.
Гулій В. М. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертаційних робіт, неодноразово був офіційним опонентом кандидатських і докторських дисертацій. Під його керівництвом захищено дві кандидатських дисертації. В 2014 році пройшов стажування в Музеї природи (Universal museum Joanneaum) в м. Грац (Австрія).
Він є членом редколегій кількох наукових журналів та членом міжнародної організації „Society of Economic Geologists”.

Проекти

Відповідальний виконавець та науковий керівник низки госпдоговірних і держбюджетних тем та міжнародних проектів. Серед них: «Изучение геохимии рудных и редких элементов в глубоководных донных осадках океанских котловин». Тема № 395. Ленинград, 1987. Російсько-французький проект «Origin and Evolution of the Precambrian Earth Crust of the Baltic Shield». С-Пб-М: 1994.
Проект в рамках комплексної довгострокової програми співробітництва між Індією і Росією під егідою РАН «Comparative Geology, Mineralogy, Geochemistry and Origin of the Apatite Ores of Iron Ore Series(WestBengal, India) and the Fedorovskaya Formation (South Yakutia, Russia)» С-Пб-М: 2001. «Розробка прогнозних критеріїв та оцінка перспектив виявлення в межах Українського щита багатих уранових руд». (Тема № 972). УкрДГРІ, Київ, 2005. «Оцінка потенційно платиноїдних структур України з метою виділення локальних перспективних ділянок на метали платинової групи». (Тема № 673). УкрДГРІ, Київ, 2009. «Вирішення проблем алмазоносності Українського щита нетрадиційними методами у прогнозно-пошукових цілях». (Тема №862/2). УкрДГРІ, Київ, 2011. «Розробка методики прогнозування локальних скупчень метану у вміщуючих породах вугільних родовищ». (Тема № 539). УкрДГРІ, Київ, 2011. «Вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів України». – К.: НАК «Нафтогаз України», 2010. Тема № 11ДП049-01 «Научное сопровождение геолого разведочных работ на золото и другие полезные ископаемые в Республике Либерия» (КНУ). Тема «Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів» (№ 0114U000860). ЛНУ, Львів. Дослідження за грантом від Австрійського бюро кооперації (Австрія, Відень) за темою “Geological, Mineralogical and Isotopic-Geochemical Peculiarities of Sulfate-bearing Sequences of the Pre-Сarpathian Region (Western Ukraine)”.Грац, Австрія, 2014.
З 2014 року є науковим керівником теми в межах робочого часу викладачів «Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів № д.р. 0114U000860

Нагороди

Нагороджений медаллю ім. В. І. Лучицького.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!