Напрями досліджень

Фундаментальні дослідження: Найважливіші проблеми геологічних, мінералогічних та палеонтологічних наук.

Наукові школи:
Мінералогічна школа акад. Є. К. Лазаренка. Наукові керівники – проф. Матковський О.І., доц. Скакун Л.З.
Наукова школа проф. М. П. Єрмакова “Термобарогеохімія ендогенних
рудних формацій”. Наукові керівники – пpоф. Павлунь М.М., проф. Ляхов Ю.В.
Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію проф. Є. М. Лазька. Науковий керівник – пpоф. Сіворонов А.О.

Прикладні дослідження:
формаційна геологія та металогенія нижньокембрійських комплексів щитів;
геологія та металогенія глибинних розломів;
структурно-формаційний аналіз складчастих систем фанерозою;
фундаментальні палеонтологічні дослідження молюсків,  форамініфер, мікро- і макрорешток рослин; стратиграфія палеозою, мезозою, кайнозою заходу і півдня України;
геологія нафтогазоносних та вугленосних регіонів України;
вивчення речовинного складу корисних копалин осадових порід;
літолого-фаціальні дослідження осадових товщ фанерозою України (А.В.Іваніна);
регіональна мінералогія (Українські Карпати, Закарпаття, Волинь);
мінералогія, геохімія та умови формування рудних родовищ (епітермальних Au-Ag-Pb-Zn, орогенних Au, стратиформних Cu);
генетична мінералогія;
мінералогія та геохімія покладів калійних солей Передкарпаття;
вивчення речовинного складу природного та штучного каменю історичної частини м. Львова;
використання методів прикладної термобарогеохімії щодо пошуків нафти;
літологічні та геохімічні дослідження осадових комплексів Західної України;
созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу;
літологія, геохімія та генезис мідистих відкладів Скибової зони Українських Карпат;
еколого-геохімічні проблеми західних регіонів України;
термобарогеохімічні дослідження золоторудних формацій України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні оцінки;
мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України
інженерна геологія міських систем; техногенно-екологічна безпека гірничо-видобувних районів; рекультивація порушених гірничими роботами земель; лімнологія, геохімія грунтів, ландшафтна екології, гідрогеологія, екологія гідросфери, моніторинг довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогія;
дослідження впливу Всевіту на фізичні процеси у Землі;
пошук нових теоретичних підходів щодо вивчення впливу внутрішніх та зовнішніх полів Землі на фізичні властивості досліджуваних геологічних об’єктів з метою розробки рекомендацій для аналізу та пошуку родовищ корисних копалин;
побудова моделі просторової густини досліджуваного середовища на основі розробки теоретичних і технологічних основ ефективних алгоритмів розв’язування тривимірних прямих і зворотніх задач геологічних та геофізичних процесів;
використання функціонально-аналітичних моделей середовища та фізичних полів для розширення можливостей комплексної інтерпретації за рахунок значно гнучкішої технології комп’ютерного моделювання;
розробка нових підходів та вибору принципів відбору раціональних розв’язків відповідних задач, що сприяєтиме адекватному розумінню фізичної природи явищ та надасть змогу прогнозувати генезис і еволюцію геофізичних процесів на основі детерміністичних моделей теорії функціоналу густини і механіки суцільного середовища;
застосування комплексних математичних і фізичних моделей середовища структурних оболонок Землі разом з технологіями геоінформаційних систем для створення програмного забезпечення з метою підвищення ефективності інтерпретації спостережуваних величин геофізичних досліджень у пошуку родовищ корисних копалин;
дослідження фізичних процесів у атмосфері та гідросфері Землі;
розробка моделей фізичних процесів при імпактних взаємодіях космічних тіл із оболонками Землі.
.