БОРУЦЬКА Юлія Зиновіївна

Наукові інтереси

Аналіз стану геологічного та суміжних середовищ річкових систем, закономірності формування хімічного складу поверхневих і підземних вод, оцінка масштабів техногенного навантаження, зміни якості водних ресурсів, встановлення гідрохімічних індикаторів забруднення водних ресурсів від потенційних природних та техногенних джерел, обґрунтування ролі процесів змішування вод різного хімічного складу та геохімічних бар’єрів, як чинників самоочищення природних вод, а саме: проведення експериментального моделювання впливу забруднювачів нафтового та біогенного походження, важких металів на якість природних вод; вивчення мінерального складу й ємнісних характеристик потенційних сорбційних геохімічних бар’єрів, обґрунтування механізмів їхнього функціонування в межах різнотипних ділянок впливу на водне середовище природних і техногенних джерел забруднення; обґрунтування впливу геоморфологічних та гідрологічних умов басейнів гірських річок на аераційні та кавітаційні процеси у гідросистемах, їхнє самоочищення та якісні характеристики вод на гідродинамічному бар’єрі.
Автор і співавтор більше 30-ти публікацій.

Вибрані публікації

1. Козак Ю. З. Гідрохімія горішньої частини р. Стрий і її допливів в Українських Карпатах (за ретроспективними даними у зв’язку з екологічними проблемами) / Ю. З. Козак, В. В. Колодій // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2005. – № 1. – С. 96–103.
2. Поширення нафтопродуктів і фенолів у поверхневих водах басейну р. Стрий / М. І. Спринський, М. В. Лебединець, Ю. З. Козак О. В. Телегуз, М. В. Кость, В. В. Колодій // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2006. – Вип. 20. – С. 124–139
3. Карабин В. В. Оцінка природних і техногенних ризиків забруднення фенолами питних вод Передкарпаття (на прикладі Стрийського водозабору) / В. В. Карабин, Ю. З. Козак, В. В. Колодій // Пошукова та екологічна геохімія. – 2006. – № 5. – С. 35–41.
4. Щодо динаміки забруднення ґрунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти / Василь Карабин, Володимир Колодій, Олександр Яронтовський, Юлія Козак, Оксана Карабин // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Геологічний збірник. – 2007. – Т. ХІХ. – С. 182–190.
5. Боруцька Ю. Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар’єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий / Ю. Боруцька, В. Дяків // Мiнералогiчний збiрник. – 2014. – Вип. 2. – № 64. – С. 195–214.
6. Боруцька Ю. Оцінка екологічних ризиків впливу будівництва нової гілки Бескидського залізничного тунелю на стан довкілля прилеглих територій / Ю. Боруцька, М. Дідух, В. Дяків // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2014. – Вип. 28. – С. 107–122.
7. Borutska Yu. Geochemical conditions of natural water formation in the river Stryi basin / Yuliya Borutska, Vasil Dyakiv // Modern Science – Moderni vêda. Praga. Česká republika, Nemoros. – 2015. – № 2. – P. 134–145.
8. Гідрогеохімічний аналіз басейну річки Стрий (екологічний аспект) / Юлія Боруцька, Ірина Сахнюк, Ольга Телегуз, Галина Медвідь, Марія Кость // Геологія і геохімія горючих копалин. – № 1–2 (166–167). – 2015. – С. 108–118.

Біографія

Народилася 7 жовтня 1979 року у смт. Лопатин, Радехівського району, Львівської області.
З 1986-го по 1997 рр. навчалася у Лопатинській середній школі І-ІІІ ступенів, де одержала атестат про середню освіту.
У 1997-му році вступила до Львівського національного університету ім. І. Франка на геологічний факультет. У 2002-му році закінчила навчання в університеті та отримала диплом із відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Екологічна геологія”.
З 1.11.2002 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва в Інституті геології і геохімії горючих копалин Національної Академії Наук України (ІГГГК НАН України).
1.10.2005 р. закінчила навчання в аспірантурі та з 1.12.2005 р. зарахована на посаду інженера І категорії відділу нафтогазової гідрогеології, геохімії і охорони гідросфери ІГГГК НАН України, де працювала до 31-го серпня 2008 року
З 1.09.2008 р. зарахована на посаду асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де працює до цього часу. 11.11.2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Природні води басейну р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти)” за спеціальністю 04.00.02 – “геохімія” та здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!